Søndre Skougen under Kobberstad på Toten

Søndre Skougen under Kobberstad, Ø. Toten 1840

Husmannskontrakt fra Søndre Skougen under Kobberstad, Østre Toten 1840 (Opplandsarkivet avd. Mjøsmuseet OATM 189)

Undertegnede Nils Syversen Føxen vitterliggjør herved at have antaget ligesom jeg herved fra 14de April anstundende Aar 1841 antager Christian Larsen Skorkedalen som Huusmand paa den under min Gaard Kobberstad beliggende Huusmandsplads søndre Skougen kaldet paa følgende Vilkaar:

1. De paa Pladsen værende Huuse, der ere min Ejendom, holder han tilligemed Pladsens Gjerder i vedbørlig Stand hvortil han efter Udviisning erholder Materialer i min Hjemskov. Til Brændeveed for ham selv tillades ham i Hjemskoven at tage Stubber og Qvist, men anden Ved tillades ham ei at tage uden efter Udviisning.

2. Pladsen maae han forsvarligen dyrke, og ingenlunde afføre den Gjødsel eller Fourage.

3. Han maae ei uden min Tilladelse huse Omløbende, ei heller tage Inderster til sig, ligesom Brændeviinssælgen eller Krohold maa give mig Ret til uden videre Opsigelse at drive ham fra Pladsen, hvilken Tid paa Aaret saadant maatte overbevises ham.

4. Som Afgivt af Pladsen svarer han 16 Spd. hvoraf de 8te Spd. betales til 14de October og 8te til 14de April hvert Aar.

5. Slaaer eller skjærer han 4re Mælinger eller Maal for Havning til 1 Koe om Sommeren.

6. Opsigelse af denne Contract kan skee af os begge før Juel til derpaa følgende 14de April, da Pladsen maae vorde ryddiggjort.

Af denne af mig egenhændigen i hostegnede Vitterlighedsvidners Overværelse underskrevne Fæsteseddel har jeg Dags Dato erholdt en lignende af Huusmanden og Vitterlighedsvidners underskrevne Gjenpart.

Kobberstad den 28de November 1840.  
Til Vitterlighed
M. Veestad, Jens Johannessen Voldengen af væstre Toten.

(Kontrakten finnes i Opplandsarkivet avd. Mjøsmuseet; OATM 189 (boks I, legg 6.2), gardsarkiv for Kobberstad. Avskrift ved Arne Amundgård.)