Gudbjørsrud under Kalstad nordre i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 761: Gudbjørsrud v/Nordre Kalstad i Gausdal dat. 14.4.1858
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 18, tinglest 20.6.1859)

No. 12 Thinglæst Huusmandsseddel

Fra Niels Kalstad til Even Andersen paa Pladsen Gubjørsrud datert 14de April 1858, saal.:
Husmandskontrakt for Even Andersen paa Pladsen Gubjørsrud under Gaarden nordre Kalstad. Ifølge Bestemmelsen i §1 i Lov af 24de September 1851 har undertegnede Eier af Gaarden nordre Kalstad i Gausdal Præstegjeld oprettet Kontragt med Even Andersen angaaende Brug og Beboelse af Pladsen paa følgende Vilkaar:

1. Den aarlige Afgift af Pladsen skal være betalt og opgjort inden hvert Aars 14de April med 8, ere otte Speciedaler.

2. Pladsen som bestaar af sin nuværende Udstrekning skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huse, Gjærder, Skog eller Jordvei. Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres derfra, og den samlede Gjødsel alltid forblive paa Pladsen.

3. Husfolkene maa ikke give eller tllade nogen Ophold i Huset uden Eierens Villie og givne Tilladelse.

4. Stuebygning bekostes af os i Fællesskab, hvorimod Even selv istandsetter de øvrige Huser og Tager hvortil Materialer tages i den saakaldte Bratli og skjæres paa min Saug. Fornøden Brændeved tages ligeledes i Bratlien, hvor ogsaa det Fornødne til Gjærders Vedligeholdelse og Istandsættelse tages. Til Husenes Istandsættelse tillades det ham at tage endeel Materialer i Gubjørsrudsveen og i hans indhegnede Løkke, dog efter Udvisning. Det er en Selvfølge, at hvis Bratlien udskiftes mellem mig og min Nabo Iver Kalstad, Even da er forbunden til at tage i den mig tilfaldende Teig.

5. Even Andersen er forpligtet efter tilsigelse at fremmøde og forrette Arbeide paa det Sted Værten bestemmer de 5 – fem – første Søgnedager i hver Uge mod en Betaling af 6 sh Dag fra 14de April til Vaaraannen; i Vaaraannen 8 sh, i Haavolden 6 sh, i Staataannen 12 sh pr. Mæling at slaa; i Skuraannen 16 sh pr. Maal at skjære; om Høsten ved Slagt eller Løvbrydning 8 sh, ellers 6 sh indtil 14de October; fra denne sidste Dato indtil 14de April 4 sh pr. Dag, alt paa min Kost.

6. Huusmanden er forpligtet til at skaffe et dueligt Fruentimmer i Slaataannen mod en Betaling af 6 sh pr. Dag, og ligeledes i Skuraannen mod 16 sh pr. Maal at skjære paa min Kost. Ligeledes er Huusmanden forbunden til at besørge spundet 1 Bpd. Stry hver Vinter mod en Betaling af 2 Bpd Bygmæl paa egen Kost.

7. Det tillades Huusmanden at havne de paa Pladsen fødende Kreature i Bratlien og i Gubjørsrudsveen indtil 16de Juni og fra denne Dato indtil Kreaturenes Hjemkomst fra Sæteren havner i den øvre Li.

8. Pladsens Gjærder sættes i god Stand og er Huusmanden og Søn forbunden til at føre et nøyagtigt Opsyn med at ikke fremmede Krature havner paa min Slaateng Gubjørsrud, verken Vaar eller Høst.

9. Formedelst Alderdoms svaghed eller i Sygdomstilfælde tillades Huusmanden at fremsende en duelig Arbeider i sin Sted til at forrette det i denne Kontragt omhandlede Arbeide. Naar Huusmanden opfylder disse Forpligtelser promte og forøvrigt holder sig Huusmandslovens Bestemmelser strengt efterrettelig, da beholder han Pladsen paa sin og Kones Levetid, i modsat Fald forbeholder Verten sin lovlige Ret.
Disse Vilkaar vedtager jeg Even Andersen i alle Dele til Opfyldelse og efterlevelse. Af dette Dokument beholder enhver af os et Exemplar, da 2de enslydende ere udstedte.
Gaarden nordre Kalstad, den 14de April 1858.
N.Kalstad,
Even Andersen Gubjørsrud.
 
Til Vitterlighed om Underskriften samt om at Kontraktens Indhold ere Parterne bekjendt:
Ole Andersen Kleven,
Olaus Olsen Kleven, begge med ført Pen.