Bråthen under Hval i Gran

Opplandsarkivet avd. Randsfjordmuseene, Hadeland

Husmannskontrakt fra 1840


Underskrevne Thor Hansen Hval gjør vitterlig: å ha overlatt husmannen Lars Frederiksen med hustru Berthe Tørgersdatter til beboelse og bruk den under min eiende gård Hval i Grans sogn beliggende plass kalt Bråten, på følgende vilkår:

1) Den årlige avgift av plassen skal være betalt innen hvert års utgang med 6 spesiedaler.

2) Plassen skal brukes forsvarlig, dyrkes vel og ikke forringes på hus eller jordvei. Avgrøden må ikke selges eller bortføres derfra, og den samlede gjødsel alltid å forbli ved plassen, uten betaling.

3) Oppsitteren skal være forpliktet, etter tilsigelse på gården eller dens eiendeler, å forrette hva arbeid han der måtte bli anvist, imot alminnelig betaling.

4) Når jeg Thor Hansen skulle finne for godt enten å bruke plassen selv eller å ville overlate den til en annen, da skal Lars Frederiksen med hustru være forpliktet, under utkastelse og uten videre lovmål og dom, å fraflytte og ryddiggjøre den neste lovens faredag, etter at han før jul er blitt utsagt [oppsagt] derfra. Skulle han derimot finne en bedre leilighet og vil fraflytte plassen, da må han likeledes frasi seg den innen jul før nest påfølgende faredag.

Disse vilkår vedtar jeg Lars Frederiksen med hustru til oppfyllelse i alle deler, og holder meg samme etterrettelig.

Av dette dokument beholder hver av oss et eksemplar, da to enslydende er utstedt.

Hval, den 18. desember 1840