Svingen under Hensrud i Jevnaker

Opplandsarkivets avd. Hadeland Folkemuseum: A-00139 Hensrud gard, Jevnaker gnr. 137 (Usikker transkribering er markert (..)).


Husmandskontragt

Undertengnede Ole Pedersen Hensrud  som Eier Af Gaarden øvere Hensrud overlader under samme liggende Plasen Svingen til brug og beboelse af huusmanden Ole Christensen paa følgende Vilkaar

1.    Huusmanden svarer i aarlig Afgift 5 er fem Spesidaler der skulle være betalte inden Juul hvert Aar.

2.    Pladsen har husmanden at Dyrke vel og efter bæste Evne forbedre Hjorde omkring Pladsen soledes til enhver tid god stand, Gjødsel elle forage maa aldrig afføres.

3.    Opførelse af nye huser paa Pladsen og Replation paa de eldre bekostes af Gaardbrugeren.

4.    Husmanden skal nyde i Engen Raskeved et laje bjerkeløv og hamnen; Gjerdefang skal han tage i Gaardens  udmark efter udvisning.

5.    Til enhver tid (…) Husmanden efter tilsigelse og hvorsomhelst saavel Manden som Qvindefolk arbeide. Hvilket  Mandearbeide Udføres af husmanden selv med mindre huusbonden  giver sitt samtyke til at det udføres ved nogen anden. For arbeidet erholder husmanden for et skut maal slaattemælling etter Laje 12 er tolv skilling, for en sommeredage er otte skilling for en vinter dag: sex skilling og for en qvindefolk arbeidag 6 er sex Skilling pa dag paa givenkost.  

6.    Huusbonden nyder for ethvert Tilgodehavende hos huusmanden panteret i alle Dennes Eiendele og formuesgjenstande af ethvert slags hvilken pantsættelse skal mod De.  (…) og bestemmelser som for Umyndiges vidtner ere lovbestemte i (…) Det Godtgjøres ved Udskrift af huusbondens böger elle paa anden Lovlig Maade.

7.    Husmanden maa ikke give nogen ophold i huset uden efte Eierens tilladelse.

8.    Huusmanden erholder af Gaardens eier naar ønsket og hest  til at hjemkjøre brendsveed Af Aasen imod betaling. De kornvarer Huusmanden  maatte bekomme betales med 1 er En ort pr sætting

9.    Pladsen ryddiggjøres efter lovlig opsigelse fra Huusbonden eller Huusmandens side i overenskommelse med saaglighetene heerom i lov om Huusmansvæsenet af 24de September 1851 hvilken Lovs forøvrigt i det hele indehaver bestemmelserne i denne kontragt. Hvis vægring fra huusmandens side af at opfyldesse nogen af de paa tagene saaglighetser nævnlig  forpligtet  (…) opfyldelse efter en ordlydende fortolkning Af 4de kap 2 anses som en erkjentning om han vil flytte til først Fardag og kan af huusbonden ansees som lovlig Opsigelse.

10.    Af denne erholder Huusmanden en Gjenpart nemlig Af denne kontrakt.

Hensrud den 10 de Mai 1856

Til witterlighed                                   Ole P Hensrud
Ole Christensen med ført Pen
Hans Ingeolfs

A LarSenne Lars  Tinglyst ved Jevnager høstting den 11 te October 1856, samt behørig (…) og protocolleret  J GThaulov

Herhos betalt 16 – sexten (…)  JG Thaulov