Kleven nordre under Kalstad i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 664: Nordre Kleven v/Kalstad i Gausdal dat. 14.4.1848
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 16.3.1853)

Nr. 36 Thinglæst Brugsseddel

Brugsseddel fra Niels Kalstad til Hans Olsen og Hustru på Pladsen nordre Kleven dateret 14 April 1848, saal.

Brugsseddel

Niels Simensen Kalstad gjør herved Witterlig at have bort forpagtet Pladsen nordre Kleven til Hans Olsen og Hustru Maria Henriksdatter paa efter følgende Conditioner:

1. Pladsens Jord skal bruges forsvarlig. Huuser og Gjærder holdes i stand og den paa Pladsen avlede Gjødsel Benytes paa Pladsen. Jord og Indtet Foder maa førres af Pladsen.

2. Afgift af Pladsen er 5 Sp. er fem Norske Specidaler der udbetalles til hvert Aar 14 April.

3. Forpligter Hans Olsen og Kone til at foresta Arbejde paa hvad Tiid og Sted de af Gaardebrugeren paa nordre Kalstad bliver til sagte. Imod at nyde Efterstaaende dagløn for Manden fra 14 April til Vaare Aanden 6 Sk. Daglig i Vaare Aanden 8 skiiling daglig. I Høvolden 6 Sk. Daglig for hver Melling at slaae i Slaataanden 12 s. for hvert Maal at skærre 16 s. Efter Skauraanden naar slaaes eller for Retes andet Aand Arbeide 8 s. daglig, men des uden 6 sk. daglig til 14 Optob og ifra den Tiid til 14 April 4 sk. daglig. Konens Arbeide helle Aaret i gjenom betalles med 4 (sk.) daglig desuden skald hund Spinde 1 bpd Stry til Gaardens bruger hver Juul i mod at nyde 2 bpd ……? der for.

4. Trematriallier til Brændefang Husser og Gjerder Istandsætte og Vedligeholdelse tages i Bratlien og Havne gang for de Creaturer som fødes paa Pladsen nyder de i Bratlien og Sveerne til 16 Juni og fra denne Tiid i Øvre lien til den Tiid folk kommer hjem i fra Sætteren da paa for benævnte Steder. – Skulde en af Parterne finde sig Misfornøyede da opsiges 4 dage før Juul og Pladsen overleveres til Kalstad nordre bruger til Førstkommende 14 April.

5. Johan Larsen skal af Pladsen bruger have det for nødent Huus Rum for sin egen Pærsoon i mod at holde sig selv Ved og hand maae tage den paa Bratlien

Denne brugsedel udstædes i en duplo og underskrevet af os bege i Vidners Nærværelse. Kalstad den 14de April. N. Kalstad. Hans Olsen med ført Pen.

Til Witterlighed Hans Pedersen. Eli Pedersdatter m.p.f. P.