Dammen søndre under Bleken midtre i Fårberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter
Nr. 811: Søndre Dammen v/Midtre Bleken i Fåberg dat. 14.4.1864 (Sør-Gudbrandsdal pantebok nr. 19, tinglest 7.9.1864)

No 14 Thinglæst Huusmandscontrakt

Mellem Hans Blegen og Simen Olsen, hvorved Sidstnævnte og Kone er overdraget til Brug Pladsen søndre Dammen under midtre Blegen, dat. 14de April d: Aa. Saal.:

Husmandscontrakt mellem Simen Olsen og Hans Blegen.

Undertegnede tilstaar herved og vitterliggjør, at have overdraget Simen Olsen og nuhavende Kone Thora Larsdatter en mig tilhørende og under Gaarden midtre Blegen beliggende Plads, Søndre Dammen kaldet, til Brug og Afbenyttelse paa efternævnte Vilkaar:

1. Simen Olsen skal svare i Huusleie: 4 Spd. – siger og skriver fire Speciedaler og et lidet Føderaad til Peder Erlandsen medens han boer paa Pladsen, bestaaende af 4½ – fire og en halv – Vaag Bygmel, et halvt Kofoder og tillige varmt Huus hos Pladsens Bruger, og for dette Føderaad har Simen Olsen erholdt et Stykke Jord af Huusbonden, og som allerede er indgjerdet af Pladsens Bruger, men naar Føderaadet bortfalder, skal Huusmanden betale 6 Spd.- sex Speciedaler for Aaret til hvert Aars 14de April, og som da er den fulde Huusleie. Huusmanden er forpligtet til at, forrette Arbeide for Gaarden Blegens Bruger fem Dage i hver Uge, efter Tilsigelse mod derfor at erholde følgende Dagløn: For 1 Mæling at slaa: 12 s., for 1 Maal at skjære 16 s., for Haavolds og Høstdage 8 s., for Vinterdage 4 s.

2. er Huusmanden forpligtet til at holde Pladsens Huse og Gjerder i forsvarlig Stand, hvortil han erholderdet fornødne Material i Gaardens Udmarkskov efter Gaardbrugerens Udvisning. Gjærdefanget hjemkjøres af Gaarbrugeren. Det samme gjelder ogsaa om Brændefang med Undtagelse af Hjemkjørsel. For Husenes og Gjærdenes Vedligeholdelse, samt for Jordveiens Forbedring tilkommer ham ingen Erstatning.

3. Huusmanden har Ret til at havne sine Kreature, som fødes paa Pladsen, Vaar og Høst ovenfor Hjemhagen, sammen med Gaardens Kreature, indtil disse føres tilfjelds, men ikke længer.

4. Uden Huusbondens Samtykke har Huusmanden ikke Ret til at indtage nogen Inderst paa Pladsen med mindre har er bleven saa svag, at han ikke selv er istand til at udføre sin Pligt paa Gaarden og, isaafald kun med Huusbondens Samtykke om dens Duelighed. Ellers har han altid Ret til at skaffe en saadan Arbeider i sit Sted.

5. Huusmanden maa ikke paa Pladsen indsætte Nogen i sit Sted, ei heller sælge eller bortføre Gjødsel eller Avling, men den skal benyttes paa Pladsen uden Erstatning til Huusmanden i Fraflytningstilfælde.

6. Hvis ovennævnte Husfolk opfylder sine Pligter efter Loven, beholde de Pladsen paa deres Levetid. Men i modsat Fald falder den tilbage til Huusbonden uden nogensomhelst Godt-gjørelse for muligens gjorte Forbedringer.

7. Barkeflækning til salgs og Løvhugst tillades ikke, og det bemærkes at om den ene af Huusfolkene afgaar ved Døden og den Gjenlevende finder forgodt , at indgaa nyt Sidstes Ægteskab erhverver den Nyankomne ingen Ret til Pladsen efter den Sidstes Død.

8. Huusmanden er forpligtet til at skaffe et dueligt Fruentimmer til at arbeide i Gaarden mindst 14 – fjorten Dage hvert Aar for: 4 – fire Skilling i Dagløn; men hvis hun benyttes som Bager skal hun have 6 – sex Skilling for Dagen. I Skaaraannen er hun forpligtet til at skjære i Gaarden for 16 – sexten Skilling pr. Maal.
Ovenstaaende Forlig vedgaaes af Undertegnede.
Blegen den 14de April 1864.
H. Blegen.
Simen Olsen med ført Pen.
 
Til Vitterlighed:
J. Olsen
Christian Torgersrud.