Saghaugen midtre under Myklebø i Gausdal 1854

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 691: Midtre Saghaugen v/Myklebø i Gausdal dat. 20.11.1854
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 7.12.1854)

No. 24. Thinglæst Huusmandsseddel

Huusmandsseddel fra John Berg til Morten Mortensen og Hustru paa en Plads Mellem-Savhougen, saal:
Jeg undertegnede John Berg, Eier af Gaarden Opgaarden i Gausdals Thinglag, har ifølge Bestemmelser i § 1 i Lov af 24de Septbr 1851 oprettet Kontract med Morten Mortensen og Hustru Mari Olsdatter for deres Levetid, angaaende Brug og Beboelse af endeel af Pladsen Mellem-Savhougen paa saadanne Vilkaar:

1. Huusmanden skal være forpligtet til med den i § 6 i den siterede Lov omhandlede Indskrenkning i egen Person aarlig at forrettehvilkensom helst Snedker-Arbeide han bliver anvist i 18 – atten – Dage og Resten i Penge 1 – en – Spd, men naar Huusbonden ikke fordrer Arbeide, bliver den aarlige Afgift af Pladsen 3 Spd, skriver 3 Specidahler, som inden hvert Aars 1ste Januar skal være betalt.

2. Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huse eller Jordvei. Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres derfra, og den samlede Gjødsel altid forblive paa Pladsen.

3. Huusfolkene maa ikke give eller tillade nogen Ophold i Huset, uden Eierens Villie.

4. Til Brænde maa ellers tages Qvist og Stubber, som af Værten maa udvises, og heller ikke at nedhugge eller beskadige færske Træer uden til Bygningsvirke.

5. I Tilfælde at Pladsens Huser, Gjærder eller Jordvei, i nogen Maade bliver forringet, skal Huusmanden erstatte den skede Skade efter uvillige Mænds Skjøn, samt alle deraf flydende Omkostninger skadesløst.

6. Naar Opsigelse skulde finde Sted fra enten af Sidene, da skal saadant foregaae inden 29de Septbr og Morten Mortensen og Hustru være forpligtet til under Udkastelse og uden videre Lovmaal og dom at fraflytte og ryddiggjøre Pladsen til Lovens neste Faredag, uden nogensomhelst Erstatning for de gjorte Forbedringer.

7. Ved Bestemmelsen af Vederlaget for denne Pladsens besiddelse er intet hensyn taget til de forbedringer som Samme i en eller anden Henseende muligens kunde tiltrenge.

8. For de nye Huuse der opføres paa Pladsen er Huusbonden ikke forpligtet til, i Tilfælde af at Kontracten af hvilkensomhelst Grund ophører, at give Huusmanden eller dennes Bu eller arvinger nogen Godtgjørelse.
Fæstet paa Pladsen forbrydes i alle de i § 10 i Lov af 24de Septbr 1851 omhandlede Tilfælde. Af dette Dokument beholder enhver af os et Exemplar; da 2de eenslydende ere udstedte; ligesom jeg Morten Mortensen vedtager disse Vilkaar i alle dele til Opfyldelse og Efterlevelse.
Møklebøe eller Opgaarden, den 20de November 1854
J. Berg
Morten Mortensen med iholdt Pen
 
Til Vitterlighed om Underskriften, samt om at Kontractens Indhold er Parterne bekjendt:
C. J. Gjefsen
O. Kirkebøe