Gjørliengen under Gjørlien i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 824: Gjørliengen v/Gjørlien i Fåberg  dat. 18.2.1867
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 19, tinglest 4.3.1867)

Nr. 8 Thinglæst Huusmandskontrakt

Huusmandskontrakt for Arne Gjørlien til Halvor Olsen Baardseng og Kone paa et Sty. Engeland af Gjørlien til Plads: dattered 18de Febr. D. A. – saal.:

Huusmandskontrakt:
Undertegnede Arne Asbjørnsen Gjørlien gjør vitterlig, at have overdraget Halvor Olsen Baardseng et Stykke Engeland til Brug og Beboelse for ham og hans nulevende Kone paa deres Livstid samt deres Efterkommere. Bemeldte Engeland er nederst i Gaardens Eiendom Engen kaldet, og skilles fra ved den anlagde Bygdevei, som gaar derigjennem, men det bemærkes at Føderaadsmand Asbjørn Arnesen har forbeholdt sig et Stykke af denne Delen til brugeligt Føderaad sin Levetid, og bliver først da det Hele Husmanden til Afbenyttelse og det under nævnte Betingelser.

1. Da husmanden selv opfører Husene saa bliver disse han og Kone samt Arvinger til Eiendom.

2. Til Gjerdernes Vedligeholdelse nyder Husmanden det fornødene af Gaardens Skov, samt Ret til at opslinne en Favn eller 3 Alen i Firkant, omtrent 4 – fire Alen Lengde til sit Brug efter Udvisning.

3. Skal Husmanden være pligtig til at svare til Gaardbrugeren for det første 4 – fire ;Mælinge Slaat, 3 – tre Maal Skaar, 3 – tre Dage om Vaaren og 1 Spd.- en Speciedaler, men naar han faar det Hele i Brug og Beboelse, bliver Svarelsen forhøiet til 8 – otte Mælinger Slaat, 6 – sex Maal Skaar, samt 6 – sex Dage Vaararbeide og 6 – sex – om Høsten, til 14 – fjorten Dage om Vinteren og 2 – to Speciedaler, som udbetales til hvert Aars 14de April.
Til Bekræftelse under min Haand og Undertegnede Vidners underskrivelse.

Gjørlien den 18de Februar 1867.
Arne Gjørlien m. F. P.

Til Vitterlighed
Hans Menkerud
Halvor Menkerud