Hesthagen under Frøise i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 692: Hesthagen v/Frøise i Gausdal dat. 28.4.1853
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 14.3.1855)

No 8 Thinglæst Huusmandsseddel

Thinglæst Fæsteseddel for Ole Gundersen Frøsen til Hans Guttormsen Kjoshougen for dennes og hans Moders Levetid paa en Stuetomt, kaldet Hesthagen, dat. 28. April 1853 saal: Jeg undertegnede Ole Gundersen Frøsen tilstaar og herved vitterliggjør, mundtlig at have stædet og fæstet, ligesom jeg herved skrivtlig stæder og fæster til Hans Guttormsen Kjoshougen en Stuetomt, Hesthagen kaldet, (: hvilket indbefatter saameget Jord foruden Stuetomten, at han kan faa en liden Kant have : ) paa hans og Moders Levetid, og det paa følgende Vilkaar:

1. Skal Huusmanden Hans Guttormsen i aarlig Afgift af dette sit lille Brug betale 1 Spd og 1 ort; hvilken Afgift han skal betale med 14 Dages Skoe-Arbeide hvert Aar – naar som helst jeg (: Gaardbrugeren : ) forlanger det, paa det nær, at Huusmanden er fri for saadant Arbeide at forrette i Aanden og dersom han muligens bliver Soldat, og bliver fraværende i Kongelig Tjeneste, da er han ogsaa fri for nogen Forretning hos mig som Skomager.

2. Naar Huusmanden skal forrette Skoe-Arbeidet hos mig, da har han ikke Tilladelse at have med sig nogen Læredreng.

3. Naar jeg ikke vil have Huusmanden til at forrette Skoe-Arbeidet længer, da skal han betale Afgiften i Penger.

4. Huusmanden skal have Tilladelse til, aarlig i mine Skovstykker paa Kjølen at tillave indtil 8 Læs Brende af Vindfald, Stubber og qvist- samt nedhugge saa mange Grantræer og Stør, som alene behøves til Skigaarden omkring sin lille Jordstrimmel; men til Brende maa Huusmanden ikke nedhugge af Roden nogetsomhelst Træer.

5. I fald Huusmanden skulde fraflytte sin hjemlede Bopel, eller ved Døden afgaa, da skal hans Moder Ingeborg Hansdtr. Have Tilladelse, til at beholde ovenmeldte Plads, sin Levetid, for den ovenciterede Afgift i Penge.

6. Saalænge som Huusmanden opfylder ovenanførte Forpligtelser, og i alle dele opfører sig saaledes som Huusmandsloven af 24de Sept 1851 foreskriver, hvilket (: Gaard-brugeren : ) og vil gjøre i alle Maader, ja endog om Huusmanden, vil gjøre Fordring paa, at være fri en Dag i Ugen imedens Skoearbeidet varer, ikke være ham forment.

7. Jeg forpligter mig til , at meddele Huusmanden en ligelydende Gjenpart af denne Contract, saavelsom, at sørge for, at faa denne Thinglæst.

Frøsen, den 28de April 1853.
Ole Gundersen Frøsen.
Hans Guttormsen med iholdt Pen.
 
Til Vitterlighed:
Amund Torgersen.
Anders Gundersen begge med iholdt Pen