Granlien under Forseth søre i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 663: Granlien v/Søre Forseth i Gausdal dat. 2.12.1852
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 6.12.1852)


No. 25 Thinglæst Huusmandscontract.

Huusmandscontract mellem Simen Forset og Niels Nielsen angaaende Pladsen Granlien, dateret 2. December 1852, saal.

Huusmandscontract For Niels Nielsen paa Pladsen Granlien under gaarden Søndre Forset.

I følge Bestemmelse i §1 i Lov af 24 September 1851 og i Henhold til den skriftlige Forening, som oprettedes mellem os den 2 August 1852 har undertegnede Eier af gaarden Søndre Forseth i Gausdals Prestegjeld oprettet contract med Niels Nielsen angaaende Brug og Beboelse af Pladsen Granlien paa følgende vilkaar

1. Bortfester jeg Pladsen til Niels Nielsen paa hans og nuværende Kones Levetid mod en aarlig afgift af 5, er fem Speciedaler, som oparbeides og opgjøres inden hvert aars 14 April.

2. Forbinder Niels Nielsen sig til at forrette Arbeide paa Gaarden og dens Eiendomme naar forlanges de 4 Fire Sognedage svarlige imod den gangbare Huusmandstaxt, som er 4s. Dagen fra 14 October til 14 April, fra denne sidste Dato til Slaataannen 8 s. pr. Dag, i Slaataannen 12 s, pr. Mæling og i Skaaraannen 16 s. pr. Maal; forrettes andet Arbeide i Mellemtiden og indtil 14 October, da betales han derfor 8 s. pr. Dag. Dog skal han nyde 12 s. pr. Dag, naar han forretter almindeligt Tømmermandsarbeide, hvortil han da maa benytte egne Redskaber eller eget Verktøi.

3. Det tillades Niels Nielsen, naar jeg eller Brugeren ikke har noget specielt Brug for ham til noget særskilt Arbeide, at finde en forsvarlig og duelig Arbeidsmand i sit Sted at forrette Arbeide.

4. Han bruger fremdeles det Maal Ager, som han før har havt paa Bakageren og som formentlig kan benævnes det sydøstlige. Paa dette Maal Ager forbinder jeg mig til hvert Aar at lade paakjøre 4, fire almindelige Læs Gjødsel paa Vinterføre.

5. Niels Nielsen beholder sit hertil brugende Slaatland paa min Eiendom, kaldet nedre Brændum, hvilken Slaat kaldes Ulvedalen og den lille Liuo Slaat. Denne Slaat maa dog ikke paa nogensomhelst Maade udvides eller udstrækkes i videre Omkreds uden min specielle Tilladelse. I bemeldte Slaat tillader jeg ham at løve eller at bryde Løv, dog maa denne Løvning ikke udstrækkes ind paa min øvrige Eiendom dersteds. Ingensomhelst Havneret tillades ham paa nedre Brændum, men kun i saakaldte Forsethlie.

6. Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huuse eller Jordvei, Afgrøden maa ikke sælges elle bortføres derfra, og den samlede Gjødsel altid forblive ved Pladsen.

7. Han og Kone maa ikke give eller tillade Nogen Ophold i Huset uden Eierens Villie.

8. Han forbinder sig til paa det Strengeste, til Intet at avvirke verken til Staved eller Andet, af hvad Navn nævnes kan, i Søndre Forseths Eiendoms Skov, dog tillades det ham at tage til Brænde i min saakaldte Forsethlie vindfaldne Træer, efterlagt Tømmertap, som jeg selv ikke agter at benytte og selvtørrede Træer, der maa være vel tørrede, forinden de tages.

9. Det fornødne Tømmer til de paa Pladsen nødvendige Huse erholder han i min Skov efter Udvisning.

10. Den skyldige Huusleie eftergives ham til 2den August sidstleden, fra hvilken Dato de fem Speciedaler begynder at erlegges, paa Grund af Niels Nielsens mindre gode Forfatning, og i Haab om, at denne Eftergivelse og godvillige Handling fra min Side vilde være en stadig Spore for ham i Fremtiden til at være en troe Arbeider og paasee mit eller kommende Brugers Bædste.

11. De fire Arbeidsdage i hver Uge bestemmes af mig, dog maa denne Bestemmelse overensstemmende med Loven, være afgiven inden Løverdags Aften i den foregaaende Uge.

12. Han forpligter sig ikke til at skaffe noget Fruentimmerarbeide, dog lover han paa Tro og Ære at lade sin Kone arbeide hos mig i Aannetiderne imod almindelig Dagløn fremfor hos nogen Anden. Har Konen nok at bestille hjemme paa Pladsen, da er det en Selvfølge, at intet Arbeide forlanges af hende.

13. Denne Contract og Forening bliver gjældende mellem os, uanseet hvilket Udfald den mellem os verserende Proces maatte faa, dog forbeholder jeg S. Forseth mig Ret til for det Tilfælde, at Sagen skulde gaa mig imod ved Underretsdommen, saa at jeg bliver idømt Omkostninger, hvilken næsten er utenkeligt, da at kunne appellere Sagen. Forøvrigt henholde vi os til den nye Huusmandslov af 24 September 1851, der fastsætter vore Rettigheder og Pligter. Disse Vilkaar vedtager jeg Niels Nielsen i alle Dele til Opfyldelse og Efterlevelse. Af dette Document beholder Enhver af os et Exemplar, da tvende eenslydende ere udstædte.

Gaarden Søndre Forseth den 2den December 1852.
S. Forseth.
Niels Nielsen med p.h.Pen.

Til Vitterlighed om Underskriften samt om Contractens Indhold er Parterne bekjendt:
Som Vidner.
N. Kaldstad.
T. Forseth.