Heggedalen under Sylte øvre i Nord-Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 303: Heggedalen v/Øvre Sylte i Nord-Fron dat. 22.5.1854.
(Midt-Gudbrandsdal Pantebok nr. 1, tinglest ???, sak nr. 86)

Huusmandscontract:

Vi undertegnede Ole Frederiksen og Niels Olsen Sylthe paa den ene og Frederik Johnsen og hans Søn John Frederiksen Heggedalen paa den anden Side, erklærer herved, at have indgaaet og afsluttet med hinanden en følgende Contract:

1. Vi Ole Frederiksen og Niels Olsen erkjender herved at have afstaaet og overdraget til Frederik Johnsen og hans Søn John Frederiksen samt den sidstes tilkommende Kone for deres Levetid, den under min eiende og paaboende Gaard øvre Sylte liggende og tilhørende Huusmandsplads kaldet Heggedalen efter den nuværende Indhegning, ligesom det under den samme Plads forhen brugte Engestøkke, Kapteinshullet, samt den omkring Pladsens Sæterløkke, og efter Sæterveien fra Sjelsrudledet til Storsveledet værende Løvskov, fornøden Havning Vaar og Høst til sine Kreature i Storsveen, tilligemed Gaardbrugerens egne Kreature, fornødent Brænde og Gjærdefang i Gaardens Eiendomsskov, det førstnævnte kun af Nedfald og Tørt, samt Frihed til hvert Aar at hugge 2 – to – Favner Lagreved af raa Rod, og endelig om de finder det nødvendigt, Frihed til at havne Hjemme fra Sæteren og havne i Storsveen, en Kalv og en Gris, samt fornødent Skov til Husenes Istandsættelse og Vedligeholdelse efter Brugerens Anvisning.

2. Derimod forbinder vi Frederik Johnsen og John Frederiksen os herved til, hvert Aar at erlægge og tilsvare som Huusleie eller aarlig Rettighed af bemeldte Plads til Gaarden øvre Syltes Bruger følgende Præstationer:
a. Betales hvert Aars 14de – fjortende April 5 – fem – Speciedaler.
b. Arbeides 1-een – Uge om Vaaren, 1-een- Uge i Aannen, og 1-een Uge om Høsten til Fordeel for Gaardens Bruger.
c. Skjæres 6-sex Maal i Gaardens Ager, og slaaes 4-fire Mælinger i Gaardens Engeland, hvilke Arbeide forrettes af Huusmanden eller i hans Sted af hans leiede Folk paa den Tid som af Gaardens Bruger forlanges.

3. Paa ovenanførte Betingelser, og ved at efterkomme ovenstaaende Forpligtelser er bemeldte Frederik Johnsen og hans Søn John Frederiksen, samt sidstnævntes tilkommende Hustru, berettigede til at bruge og beboe Pladsen Heggedalen, med ovennævnte Rettigheder for deres Levetid hvorimod der i Tifælde af Forsømmelse fra den ene af Siderne, bliver at handle efter den om Huusmandsvæsenet, senest udgivne Love.

4. Denne Contract, hvis Original forbliver i Huusmandens Værge, hvorimod Gaardbrugeren meddeles en verificeret Vidnesfast Gjenpart, forbinde vi os hermed til paa begge Sider at overholde og efterleve, hvilke herved bekræftes ved vores samtlige Underskrifter i 2de Vitterlighedsvidners Overværelse.

Sylthe den 22de Mai 1854.
Som Værter Niels O Sylthe m f.P, Ole Frederiksen Sylthe m f.P
Som Huusmænd. Frederik Johnsen og John Frederiksen Begge med paaholdt Pen.

Til Vitterlighed
T. Mortensen,
Ole Suserud m p.P.