Sveen under Lekshus i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter (nr. 717) Pantebok nr 17 Sør-Gudbrandsdal Tinglest 22.09.1856

 
No 6 Tinglæst Huusmandscontract
Fra Christian Iversen Hundskjold til Amund Pedersen og Hustru paa Pladsen Sveen under Lexhuus, dateret 14de April d. A. Saals:

Huusmandscontragt.


Jeg Christian Iversen Hundskjold overlader herved til Amund Pedersen og nuhavende Hustru til Brug og Beboelse den under min Gaard Lexhus i Faaberg værende Husmandsplads Sveen kaldet, paa følgende Vilkaar:

1. Af Pladsen svares i aarlig Afgift 6 er sex Speciedaler som betales ved Arbeide til hvert Aars 14d April, ligesom Husmanden er forbunden til at møde efter Tilsigese naar Husbonden forlanger det for at forette hva Arbeide han maatte blive anvist for følgende Betaling næmlig:
8 otte Skilling om Sommeren  6 sex Skilling om Vinteren pr dag, samt 16 Skilling pr Maal at skjære og 12 Skilling pr Mæhling at slaa. Husmanden nyder den lovbestemte fridag hver Uge.

2. Forbinder Husmanden sig til at opbrekke af nyt ¼ Maal Ager hvert Aar de 4 første Aar hvis han saalænge vedbliver Pladsen mod at nyde i Vederlag 1 Maal Ager paa min Gaard Lexhusde 2de første Aar efter nærmere Udviisning af Husbonden.  Ligesaa har Husmanden Frihed til om han ønsker det at indhegne et Støkke til Slaatteland i Udmarken ved Elvekrogen ved min Vandsaug, samt pligter Husmanden at skaffe et antagelig Menneske en dag i Ugen Høst og Vaar for hvert voxent Nød han selv maate føde paa Pladsen til at vogte Gaardbrugerens Kreaturer i Hjemmarken og deet paa egen Kost. Hva Kreaturer Husmanden føder mer end 1 Ko medtager Husbonden til Sæthers og røgter og steller dem imod at Husmanden derfor paa egen Kost hugger 1 Favn Ved pr Ko.

3. Alt Foder opfodres paa Pladsen ligesom den faldende Gjødsel anvendes paa samme. Brændeved og Gjerdefang tages i Gaardens Hjemmark efter Udvisning, ligesom Gjerdene paa Pladsen holdes af Husmanden i forsvarlig stand.

4. Inderste indtages ikke uden Husbondens Tilladelse.

5. Saavel naar denne Kontragt ikke maatte opfyldes, som naar en af Parterne ellers finder forgodt at opsige samme har Husmanden efter lovlig Opsigelse at fraflytte og ryddiggjøre til førstkommende 14d April.
Dette til Bekræftelse under vore Hænder og hosstaaende Vitterlighedsvidner.
Lexhuus, den 14d April 1856.
C. Hundskjold
Amund Pedersen f. P.

Til Vitterlighed:
Christian A. Lexhuus.
Ole A. Lexhuus, begge med f. P.