Gihleengen under Gihle på Toten 1842

Fæsteseddel

Gihle

Jeg Even Pedersen Gihle vitterliggjør herved, fra 14de April dette Aar, at have antaget Johannes Thomassen som Huusmand for Livstid paa den inden min eiende Gaard Gihle beliggende Plads Gihle-Engen paa følgende Vilkaar:

1.    Han skal tilbørligen vedligeholde Gjerder, Indhegninger, de mig paa Pladsen tilhørende Huuse med Tag og Tække, og forsvarl igjen dyrke Pladsen, han maa fra samme ikke afhænde Gjødsel eller fodring. De fornødne Træmaterialier i ovenmeldte Henseende, saavel som Brænde, skal han selv forsørge sig hjembragte fra Almindingen.

2.    Han svarer i aarlig Afgift til hvert Aars 14de April 20 – tyve- Speciedaler, hvilken Afgift tager sin Begyndelse fra sidstanførte 14de April. Denne Afgift skal han erlegge med det halve i contante Penge, og det andet halve med Arbeide imod Kost efter saadan Betaling: For hver Sommerdag 8 – otte – skilling , for hver Vinterdag 5 – fem – skilling. For hvert Maal at skjære 14 – fjorten skilling, hvorhos Arbeidet bliver at forrette efter min nærmere Bestemmelse nogenlunde ligelig Vinter og sommer.

3.    Opfylder han ikke i enhver Henseende saa nøiagtig som mulig og med Troskab og Flid de foranbeskrevne Vilkaar fraflyttes og ryddiggjøres Pladsen, efter Opsigelse før Juul, til paafølgende 14de April under Udkastelsestvang.
Forsaavidt jeg ved Pladsens fraflyttelse ikke kan blive forenet med Johannes Thomassen om at erholde kjøbt den af ham paa pladsen opførende Stue, det eneste Huus han er eiende sammesteds, skal han besørge den bortflyttet inden 14de Octbr: næstefter anmeldte Faredag, da Stuen ellers skal være mig hjemfalden til Eiendom.
For øvrig er han pligtig til at erstatte den Skade, der maatte være tilføiet mine Huuse, Jorder og Indhegninger paa Pladsen.-

Af denne af mig egenhændigen, i fortegnede vitterlighedsvidners Overværelse, underskrevne Fæsteseddel har jeg Dages Datum erholdt en ligelydende, af Huusmanden og Vitterlighedsvidner underskrevet Gjenpart, forsynet med  hans Vedtagelse af denne Fæsteseddel.
    Gihle den 1ste Mai 1842.-
                    E: Gihle
Til vitterlighed:
Ole andersen Kultom m.f.p.
E.Gihle.        Ole Gihle

(Norsk Folkemuseums Husmannsminner: Ark 1001-03/F/L0013/32)