Bakken under Skolmen i Land

Hadeland og Land Sorenskriveri Pantebok 14 249a / Kontrakten er trykt i årboka Landingen 1988

Huusmandsseddel paa Pladsen Bakken under Skolmen


Undertegnede Torger Hansen Skolmen tilstaaer herved at have bortfæstet en under min Gaard Skolmen beliggende Plads kaldet Bakken til Peder Gudbrandsen og Hustru Berte Madsdatter paa begge deres Livstid pss følgende Betingelser:

1)    Til Pladsen hører Huusmandsløkken som er indhegnet samt Dalerne n ordigjennom saaledes som de nu ere opdyrkede samt de paa samme Eiendom staaende Huse  og Gjerder samt Ager. Alt bør holdes i forsvarlig Stand og Pladsen ei i nogen Maade forringes.

2)    Huus- og Gjerdefang tages efter Huusbondens Udvisning og Brænde af Top og Tørt, der ei  kan være tjenlig til noget Andet.

3)    Huusmanden har Ret til at havne Høst og Vaar den almindelige Tid i Gaardens Udmark, men den øvrige Tid ei uden særskilt Tilladelse. Ligeledes maa hans Creature aldrig havne paa Sætermarken eller andet Sted af Gaardbrugerens Slaatteland hverken Høst eller Vaar, som Huusmanden selv har at paasee.

4)    Huusmanden svarer til sine Svigerforeldre Alt saaledes som ved nærmere Overenskomst er bestemt.

5)    Huusmanden arbeider naar og hvor det forlanges for 6 – sex – Skilling pr. Vinterdag, 8 – otte – Skilling pr. Sommerdag og i Slaataanden 12 – tolv- Skilling, og for det som Huusmanden efter dette faaer til gode nyder han enten Warer efter Bygdens almindelige dog billigste Priser, eller Penger 1/7 – en syvendedel – i Rabat der betales senest med Regnskabsopgjør hvert 14de April.

6)    Huusmanden svarer af dette 6 – sex – Speciedaler saalenge han leverer sine Svigerforeldre dette Aarlig som i 4de Post er navnt, og siden 7 – syv – Speciedaler som Alt oparbeides efter ovennevnte Priser.

7)    Skulde Huusmanden fraflytte Pladsen før sin Død, tilkommer ham en billig Godtgjørelse for det han har forbedret Pladsen, dog trækkes derifra igjen baade det som han paa andre Steder kan have forringet Pladsen og den Nytte han har haft af sit Arbeide.

8)    I alle Maader som ei her er nevnt forholder det sig efter Loven om Huusmandsfæste af 24de September 1851, ligesaa det ei i nogen Maade bør overgaae denne Lov i Strenghed.

9)    Dette vedtages af os i tvende Widners Nærvær.

Skolmen, den 13de April 1861.
T. Skolmen, Peder Gudbrandsen, Skolmeneiet
Til Witterlighed: Marthea Olsdatter, Nils Andersen