Salomonstuen under Åmodt i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 816: Salomonstuen v/Åmodt i Gausdal dat. 20.4.1865
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 19, tinglest 23.11.1865)

No. 12. Thinglæst Huusmandscontract

Paa en Plads under Aamodt, kaldet Salomonstuen fra John Madsen til John Nielsen med Kone, dateret 20de April d. Aa. Saal.:
Huusmandskontrakt. Underskriver John Madsen Aamot tilstaar herved at have overladt til John Nielsen og Kone Mari Hansdatter til Brug og Beboelse Pladsen Salomonsttuen under min Gaard Aamot. Matr.No. 51, Løbe No.58 i Gausdals Thingloug paa følgende Betingelser:

1. I Afgift af Pladsen betales aarlig 8 – otte Speciedalerder, der forsaavidt de ikke i Arbeide erlægges inden hvert Aars 14de April, førstegang 1866.

2. Husmanden er forpligtet til i egen Person, saa ofte han dertil tilsiges, at møde og forrette hvilketsomhelst arbeide for Gaardbrugeren, som denne forlanger, dog saaledes at Huusmanden nyder 1- een Dag fri hver uge. I betaling for sit Arbeide nyder Huusmanden 8 – otte Skilling daglig i Vaaraannen, 12 – tolv- Skilling Da.. i Slaataannen samt for den øvrige Deel af Sommerhalvaaret 4 – fire- Skilling daglig. For 1 Mæling at slaa 12 – tolv- Skilling og for 1 Maal at skjære 16 – sexten – Skilling.

3. Huusmanden skal stedse holde Pladsens Huse og Gjærder vedlige og i forsvarlig Stand, ligesom Jordveien maa bruges forsvarlig og verken Foder eller Gjødsel bortføres fra Pladsen.

4. Til Brænde gives Huumanden Ret at tage Vindfald, tørre Træer, Stubber og Qvist i Gaardens Skovstykker, hvor tillige tages fornødent Bygnings- og Gjærdefang efter Eierens Udvidsning.

5. Saafremt Huusmanden vil fraflytte Pladsen skal han opsige dens Brug inden29deSeptember. Ellers er Fæstet livsvarigt for Huusmanden og nuværende Kone saafremt ovenstaaende Betingelser og de som indeholdes i Huusmandsloven § 10 nøiagtig opfyldes, men forbrydes ved Misligholdelse deraf, og tilkommer Huusmanden eller hans Bo i Tilfælde af Fravigelse af hvilken som helst Grund ingen Godtgjørelse fra anvendte Bekostninger paa Pladsen, da hertil er taget Hensyn ved fastsættelsen af Vederlaget for Pladsens Brug, dog bemærkes: at Huusmanden eier et nyt Stuehuus paa Pladsen og forsaavidt han lader dette forbliver der, tilkommer han erstatning for Samme ved Fraflyttelsen.
Videre anmærkes at saafremt John Nielsens Morbrødre Ole og Simen Johanssønner Rodum skulle i henhold til Fæsteseddel af 14de April 1813 gjøre Fordring paa nogen Brugsret til hernævnte Plads, da skal nærværende Fæsteseddel være ophævet og John Nielsen forpligtet til at overlevere Pladsen uden videre.
Af nærværende Kontract er udstedt 2de ligelydende Exemplarer, hvoraf hver af Partene beholder et og besørger Gaardbrugeren det Ene thinglæst..
Til Bekræftelse med vor Underskrift i Vidners Overvær.
Aamodt den 20de April 1865
John Madsen Aamodt
John Nielsen Salomonstuen m.f.P.
 
Til Viterlighed:
John Waalen
M. Østreng