Smehaugen under Oppgarden i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 783: Smehaugen v/Oppgarden i Gausdal dat. 5.05.1861.
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 18, tinglest 9.9.1861)

No. 7
Jeg undertegnede Guldbrand Myklebø, Eier af Gaarden Myklebø eller Opgaarden i Gusdals Thinglag, har ifølge Bestemmelsen i & 1 i Lov af 24de Septbr 1851 oprettet Contract med Peder Johannessen og Hustrue Beret Ivarsdatter angaaende Brug og Beboelse af en del af Pladsen Smehougen paa nedenstaaende Vilkaar:

1. Huusmanden skal være forpligtet til ved den i § 6 i den siterede Lov omhandlede Indskrænkning, i egen Person efter Tilsigelse aarlig at forrette hvilketsomhelst Arbeide han bliver anvist, imod den Dagløn som er fastsat for Gaardens nuværende Husmand indtil en Speciedaler er oparbeidet, men naar Husbonden ikke fordrer Arbeide, bliver den aarlige Afgift: 1 Spd. I Penger, som inden hvert Aars 1ste Januar skal være betalt.

2. Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huse eller Jordvei, Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres derfra, men den samlede Gjødsel altid forblive paa Pladsen, og intet i Skov og Mark at aavirke.

3. I Tilfælde at Pladsens Huse eller Jorvei i nogen Maade bliver forringet skal Husmanden erstatte den skeete Skade efter uvillige Mænds Skjøn samt alle deraf flydende Omkostninger skadesløst.

4. Naar Op-eller Udsigelse skal finde Sted fra en af Siderne, da skal saadant foregaa inden 29de. Sept. Og Peder Johannessen og Kone være forpligtet til under Udkastelse og uden videre Lovmaal og Dom at forflytte og ryddiggjøre Pladsen til næste Lovens Fahrdag, uden nogensomhelst Erstatning for gjordte Forbedringer.

5. For de nye Huse der opføres paa Pladsen er Husbonden ikke forpligtet til i Tilfælde af at Contracten af hvilkensomhelst Grund ophører at give Husmanden eller dennes Børn eller Arvinger nogen Godtgjørelse.

6. Fæstet paa Pladsen forbrydes i alle de i § 10 i Lov af 24de September 1851 omhandlede Tilfælde.
Af dette Document beholder enhver af os et Exemplar; da tvende enslydende ere udstedte; ligesom jeg Peder Johannesen vedtager disse Vilkaar til Opfyldelse og Efterlevelse.
Myklebø eller Opgaarden. Den 5. Mai 1861.
Som Eier: G. Myklebø.
Som Leier: Peder Johannessen med iholden Pen.
 
Til Vitterlighed:
Buucombe(?),
Christen Opjordsmoen.