Kae under Gihle på Toten

Huusmandscontract

Underskrevne Peder Evensen Gihle vitterliggjør herved paa egne og Brødres Vegne at have bortfæstet Huusmandspladsen Kae til Peder Christiansen og Kone paa deres Levetid paa følgende Wilkaar:

1.    Den omhandlede Huusmandsplads Kae skal Peder Christiansen tilbørlig dyrke og Huusens nemlig: 1 Stuebygning, 1 Stabur og 1 Bygning, hvori Stald, Fjøs og Tærskelaave skal han forsvarlig vedligeholde tilligemed Gjerdene om Pladsens Indhegninger og Kaesødegaarden. Til Huusenes Reparation og Gjerdenes Vedligeholdelse tages det fornødne i Huusmandspladsens Hjemmark eller i Alminneingslodden Nr. 4, hvor den forrige Huusmand fra umindelige Tider har aavirket, saavel det omhandlede Bygningsvirke som Gjerdefang og Brændeved.

2.    Huusmanden forbinder sig til i ret Tid at slaae og indhøste Høeavlingen paa Kaesødegaarden, og desuden betale i Huusmmandsavgift 3 – tre – Speciedaler hvert Aars 14de – fjortende – April, og første gang 14de April 1868. Paa Ødegaarden udfører han Engrensking om Vaaren.

3.    Huusmanden har, for de Kreature han vinterføder paa Pladsen, Sæterret i Gihlesæteren, dog saaledes at han selv besørger Buerum og Fjøsrum.

4.    Dersom Huusmanden eller hans Kone bortfører Gjødsel fra Pladsen eller afhende Veed eller noget andet Pladsen tilhørende, og paa den Maade viser uredeligt Forhold mod Huusbonden er Fæstet forbrudt.

5.    Saalænge Huusmanden eller hans Enke forsvarlig opfylder denne Kontract i alle Dele, og ikke forbryde sit Fæste, er Kontracten uopsigelig fra Gaardbrugerens Side. Er Huusmanden misfornøiet har han derimod Ret til at opsige sin Huusmandspligt. I Fraflyttelsestilfælde paasees det at Huusene, som ere Gaardbrugerens Eiendom, ere Vedligeholdt, og at Gjerdene ere i Stand, da Reparation i Tilfælde udføres paa Huusmandens eller Enkens Bekostning. Forøvrigt Forholdes efter Loven om Huusmandsvæsenet af 24de Septbr 1851.

Dyhren den 4de Juni 1867.
            P:Gihle.

Denne Huusmandskontract vedtages af mig i alle Dele, hvilket med mit Navns Underskrift erkjendes.
d. u. s.
Peder Kae

At foranstaaende Huusmandskontract blev oplæst for Huusmanden Peder Christensen Kae langsomt og tydelig forinden han underskrev Kontracten, og at han af denne overleveredes et ligelydende Exemplar, – det bevidnes.
Datum som før anført.
N. Gihle         Martin Svensen

Norsk Folkemuseums Husmannsminner: Ark 1001-03/F/L0013/32