Nedre Hullet under Fliflet i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter (nr. 719) Nedre Hullet ved Fliflet i Fåberg 1855
Pantebok nr 17 Sør-Gudbrandsdal Tinglest 04.12.1856

No 39 Tinglæst Huusmandsseddel

Huusmands-Seddel fra Simen Christophersen Fliflet til Engebret Olsen paa en nedre halve Deel af Pladsen Hullet, dateret 12te Septh. 1855 saal:

Underskrevne Simen Christophersen Fliflet bortfæster herved i Henhold til Lov af 24 Septbr. 1851, den nedre halve Deel af Pladsen Hullet til dens nuværende besidder Engebret Olsen som Huusmand i aarlig Afgift af Pladsen 8. otte Spedlr, betales 14de April.

2. Pladsens Huse, Jordvei og Gjerder holdes altid af Huusmanden i forsvarlig Stand.  Det Aabodsansvar og øvrige Erstatning, han som Følge heraf underkaster sig, bestemmes efter
§ 13e i ovenmeldte Lov.

3. Arbeider han saa ofte forlanges med en lovbestemt Indskrænkning – 8, otte Skilling daglig om Sommeren og 4 – fire – Skilling om Vinteren, dog saaledes at der for 1 Mælings Slaat betales 12 Skilling og for 1 Maal Skuur 16 s. Ligesaa er Huusmanden pligtig til, paa Forlangende at skaffe et Fruentimmer til Arbeide paa Gaarden naarsomhelst til sædvanlige Kvindelige Arbeider mod 4 s. Daglig.
I tilfælde af Sygdom eller andet tilstrækkeligt Forfald kan Huusmanden finde en anden antagelig Arbeidskarl i sit Sted.

4. De i 1, 2 og 3 Post anførte Forpligtelser paaligge, efter Huusmandens Død, hans Enke.

5. Huusfolkene nyde Havnegang med Gaardens Kreatur Høst og Vaar i Gaardens Hjemhage mod at svare Gjeting turvis(?) med de øvrige Huusmænd og kun saavidt angaar de paa Pladsen vinterfødte Kreature, – dog ikke længere end til 12te Juni og ikke førend 15de September hver Aar.

6. Huusfolkene have ingen Ret til Erstatning for de nye Huse de maatte opføre paa Pladsen og andre mulige Forbedringer.

7. Samme Fæstekontract gjælder forsaavidt den ikke ophører ved Misligholdelse fra Huusfolkenes side af nogen af de ovennævnte Forpligtelser eller andre i Huusmandsloven omhandlede – indtil 14de April efterat den af nogen af Parterne inden 29 September næstfør er opsagt.

Disse vilkaar vedtager jeg Engebret Olsen i alle Dele til Opfyldelse og Efterlevelse. Af dette Document beholder enhver af os et Exemplar da 2de enslydende ere udstedte.

Fliflet den 12te September 1855.

Til Vitterlighed:  –  Som fornøden Brændeved saavelsom Materaler til Pladsens Huser og Gjærders Vedligeholdelse sages i Gaardens Skovstykke paa Kjølen efter udvisning.  Ingen Havning med Huusmandens Kreature paa Gaardens Engeland tillades for Fremtiden.
Datum ut supra.

S. Fliflet
Engebret Olsen med iholdt Pen

Som Vidner:
A. Jørstad.
Mathias Olsen