Kalstadstuen under Kalstad i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihuagen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 668: Kalstadstuen v/Kalstad i Gausdal dat. 14.4.1848
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 16.3.1853)

No 41. Thinglæst Brugsseddel.

Brugsseddel fra Niels Kalstad til Hans Pedersen og Kone paa Pladsen Kalstadstuen, dateret 14 April 1848.

Niels Simensen Kalstad gjør herved Vitterligt: at have Bortforpagtet Pladsen Kalstadstuen til Hans Pedersen og Kone Mari Olsdatter paa efterfølgende Konditioner:

1. Pladsens Jord skal bruges forsvarlig, Huuser og Gjerder holdes i Stand og den paa Pladsen avlede Gjørsel Benytes paa Pladsens Jord, og intet Foder maa føres af Pladsen.

2. Afgiften af Pladsen er 8 skriver otte Specidaler, der udbetales til hvert Aars 14de April.

3. Forpligter Hans Pedersen og Kone at forrette Arbeide paa Gaarden nordre Kalstad, paa hvad Tid de af Brugeren bliver tilsagde, imod at nyde efterstaaende Dagløn. For Manden fra 14de April til Vaaraanden 6 s., i Vaaraanden 8s., i Høvolden 6 s., for hver Mæling at Slaae 12 s. og for hvert Maal at Skjære 16 s., efter Skuraanden naar han slaaer eller forrettet andet Aandearbeide 8 s., men des uden 6 s. daglig til 14de October, og fra denne Tid til 14de April 4 s. dagen. Konens Arbeide hele Aaret igjennem betales med 4 s. dagen; desuden skal hun spinde 1 Bpd Strye til Gaardens Bruger før Juul, imod at nyde 2 Bpd Meel derfor.

4. Træmaterialier til Huuse og Gjærders Vedligeholdelse tages i øvre Hagen samt Brændeveed. Tillige Havn for sine Kreature sammesteds om Vaaren til 24de Juni og om Høsten efterat Kreaturene ere hjemkomne fra Sæteren.
Skulle en af Parterne finde sig misfornøiede, da opsiges 4 Dage før Juul.
Denne Brugsseddel udstedes in duplo og underskrives af os Begge i Vidners Nærværelse.
Nordre Kalstad den 14 April 1848.
N. Kalstad, Hans Pedersen.

Til Vitterlighed:
Olaus O. Kleven, Eli Pedersdatter
begge med ført Pen.