Storsveen under Forseth

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter A-00221: Husmannskontrakter
Nr. 671: Storsveen v/Forseth i Gausdal dat. 15.12.1850 (Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 16.3.1853)


No.52 Thinglæst BrugsseddelBrugsseddel fra Amund Forseth til Gudmund Jørgensen eller Tobias Christiansen paa Pladsen Storsveen, dateret 15de December 1850 saal.

Vi undertegnede Amund Simensen Forseth og Gudmund Jørgensen Hole ere blevne enige om Pladsen Storsveen, som jeg Amund Simensen Forseth er i dag bleven enig med tilkommende Bruger af Storsveen Tobias Christiansen med Courator paa følgende Vilkaar, at svare til Brugeren af Søndre Forseth.
1. Forbinder jeg Gudmund Jørgensen mig til, at svare 8 spd. Er otte Specidaler i Afgift af Pladsen Storsveen , hvorfra det udførte Arbeide fradrages efter den almindelige Priis.
2. At svare i Arbeide: 12 Mælinger at slaa, 6 Maal at skjære, 6 Dage i Høstarbeide, alt hvert Aar, 6 Dage Høvoldarbeide de 3 sidste Aar og 6 Dage i Qvinde Arbeide hvert Aar i Slotaanden, alt naar det forlanges af Brugeren.
3. Forbinder jeg Gudmund Jørgensen mig til at gjøre i fuld Stand Fjøset 1 Aar Laaven 1 Aar Staburet 1 Aar og Stuen 1 Aar, dog skal det være ham tilladt det første Aar at slippe med noget af Husene ifald Fjøset kan bruges, dog skal Fjøset og Laaven flyttes derhen som man med Brugeren bliver enig.
4. Skal alle Materialer og Brænde eller Ved tages i Sameien eller over for Linien, saa intet bedærves eller hugges i Eiendomsskov.
5. Afgiften eller hvad som bliver til overs naar Arbeidet er fradraget skal betales til 14de April for hvert Aar.
6. Naar alt dette er opfyldt, som forestaaende Poster indeholde, beholder Gudmund Jørgensen Pladsen Storsveen i 5 er fem paa hinanden følgende Aar fra 14de. April 1851, at regne, men imodsatfald at ikke Posterne opfyldes er Gudmund Jørgensen forbunden til at fraflytte Pladsen Storsveen og ryddiggjøre samme, uden Udsigelse og Dom, den 14de. April som Opfyldelsen ikke er skeet,
7. Intet af Gjødsel eller Fodring, som falder eller bliver i Storsveen, maa af nogen bringes derifra; da saadant bliver at ansee som overtraadt Contracten.
8. Saugleien af Torger Forseth forbeholdes Tobias Christiansen.
9. Jeg Gudmund Jørgensen forbinder mig til at fraflytte Pladsen Storsveen og at ryddiggjøre samme naar bemeldte 5 Aar ere forbie uden noget som helst Bryderi for Brugeren hverken ved Udsigelse eller noget Omkostning.
Forseth den 15de. December 1850.
Amund Forseth. Gudmund Jørgensen med iholdt Pen.

Til Vitterlighed:
A.E.Hedemann. Randi Hansdatter Skatrudhaugen med iholdt Pen.