Vatningsveen under Suttestad i Fåberg 1864

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter
Nr. 815: Vatningsveen v/Suttestad i Fåberg dat. 10.12.1864 (Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 19, tinglest 18.9.1865)
 

No 8 Thinglæst Husmandsseddel


Fra Even Suttestad til Andreas Pedersen paa halvdelen af Pladsen Vatningssveen under Suttestad, dat. 10de Desbr. 1864 Saal.:
”Jeg undertegnede Even Suttestad erkjender herved, at have overladt til Beboelse og Brug til Husmand Andreas Pedersen min til Suttestad hørende halve Del af Pladsen Vatningssveen kaldet, med paataaende Huser og gjærder, saaledes som den fortiden er indhægned paa følgende Betingelser:
1. at han skal holde Pladsens Huse og Gjærder i forsvarlig Stand, dyrke dens Jordvei forsvarlig, intet Forage afkjøres, og den samlede Gjødsel anvendes paa Pladsens Jordvei.
2. Betaler han i Aarlig Afgift (5) fem Speciedaler, ligesom han er forpligtet til, naar han tilsiges at forette hvad Arbeide til Gaardens Drift han maatte anvises, imod derfor at nyde i Dagløn, 8 Skilling om Sommeren, og 4 Skilling om Vinteren, 12 Skilling for 1 Mæling at slaa, og 16 Skilling for 1 Maal at skjære, samt forskaffe et dueligt Fruentimmer til Arbeide i Aannetiden for 4 Skilling i Dagløn.
3. Til Husreparation og Gjærdefang erholder han i min Skov det fornøden (dog efter Udvisning) og tillige Brændeved og Tørt og vindfælte Trær.
4. Pladsen fraflyttes efter Opsigelse fra en af Siderne inden September – Maaneds Udgang, og Pladsen bliver da at rydiggjøre til næste Aars 14de April, ligsom den da maa befindes i forsvarlig Stand som den er modtaget, da imodsat Fald, han er pligtig til at erstatte den samme tilførede Skade. Forøvrigt henholdes til Loven om Husmandsvæsenet af 24de September 1851.
Alt bekræftes med vor Underskrift i tvende Vidners Overvær, og det bemærkes at Husmanden har modtaget en ligelydende Gjenpart af dette Document.

Suttestad, den 10de December 1864
E. Suttestad
Andreas Pedersen m.f.P.

Til Vitterlighed:
Ole Pedersen Storsveen
Andreas Olsen paa Suttestad
Begge med ført Pen.