En plass under Lysgård i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00053: Lysgård i Fåberg – Forlik om en plass ved Lysgård dat. 3.12.1821 – Udtog af Faaberg præstegjelds forligelses protocl pag: 223 & flg:

Mandagen d: 3de December blev forligelseskommissionen afholdt af de ordentlige beskikkede kommissarier hvorda blev forhandlet følgende:

No 120
Erich Lysgaard, cont: Enken Maren Fredriks Dr. ved Lysgaard. Paa hendes vegne mødte hendes nuhavende mand Ole Johnsen, og vedtog følgende: forlig eftter Indstævning af 26de november d.a.

1. hendes stesøn Fredrich Larsen maa have Tilladelse at beboe det og opførte vaaningshus, saa lenge Maren Fredriks Dr. lever; imod at svare følgende arbeide til Lysgaards Eier aarlig 2 Mælinger slaat, 2 Maal at skjære. Samme for forrettes forsvarligen, naar og paa hvad sted samme bliver som anvist; dog paaligger det som at holde et skikkeligt hus, intet krohold eller Dans eller at tage Inderst til huse uden samtykke af sin husvert.

2. De gamle veie til pladsen nemlig der den gaar nedenfor Ødegaards grinden, skal være brugelige, og de øvrige som før i Brug, som længe Lysgaards Ejir ej gjør forandring med samme.

3. i Møllehuset skal holdes 3 par forsvarlige Mjel: qværner saaledes uedlagde, at samme gaar gandske rundt saa at de ej Jøiever for meget, og ringene for synede med hjørnefjære; der slutte ind til qværnene, og saa høie til øverste qværn kant. I ringene fyldes samme kornemeel som før ved hakningen er udtaget, og stoppes vel haardt, saa derved Intet svigerie forøves, saa at ved formalingen behandles forsvarligen og lov medholdigen i alle Dele til Enhver.

4. Naar sigtqværnen kommer i gang skal for gaarden sigtes det fornødne frit.

5. Ligesaa som før stampes det fornødene for gaarden forsvarligen.

6. Etter anvisning at flytte ned igjen Gjerde nord etter fra Elven.

7. forbeholdes Lysgaards Eier at kjøre steen over pladsets Jordvei, der hvor det best falder; til Elven uden Anke. For øvrigt forbliver efter contracten, dog saa, at den aarlig Betaling i Penge, betales til hver 14de April. Saaledes forligte.

Paa min hustrues vegne Ole Johsen med iholden pen
E J Lysgaard

Afskrifttens rigtighed vedgaar C Kamstrup

Aar 1822 den 5 oktober, publiseret ved Faabergs Høstething, vorfor betalt 80, siger fiers indstyve skilling

Møiniken