Jenshus i sameie i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 686: Jenshus i sameie i Gausdal dat. 2.8.1825
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 18.3.1854)

No 31 Thinglæst Brugsseddel

Brugsseddel ang. Pladsen Jenshuus af 2 Aug. 1825 med Paategning af 17de October 1849.

Underskrevne Gaardebrugere af Gusdals Prestegjeld, tilstaar herved paa egne og øvrige Almues-Sameieberettiges Veigne, og efter disses Fuldmagt, at have tilladt Jens Svensen og nuhavende Kone Sigri Hansdatter, paa deres Levetid, at beholde, de nye gjorte Indhægninger af den fælles sameie, og hvorpaa de have opbyget Pladsen Jenshuus Kaldet; og det paa følgende Vilkaar:

1. Betales af Jens Svensen eller Kone, saa lenge de beholder denne ommeldte Plads i Aarlig Afgift 3 Spd. (siger tre Speciesdaler) der betales inden 14de Aprill, for det forbie gangne Aar, til den som af de Sameie Berettigede bliver udvalgt at modtage sam[m]e.

2. Paalægges det bemelte Jens Svensen at opsætte skjellige Mærkestene, der tydelig udvisser Grændseskjellet i millem den Gamle søndre Indhægning og det nu dertil lagde nye. Skulde disse Mærkestene ved Tideslængde bortkomme, da bestemmes herved: At det nye ansees nu at udgjøre 5 Mælingers Vidde eller Indhold.

3. Tillades det bemelte Ægtefolk at nyde Havning for deres Kreature i den fælles Sameie, for saa mange Kreature som de føder paa ommeldte Plads.

4. Gives den Frihed at Aavirke i Sameien, saalenge den er udeelt, det nødvendige til sine Huussers og Gjærders Vedligeholdelse, samt at tage nødvendigt Brænde-Veed til Behov, dog maa de paa ingen Maade flerre den saa kaldede Standbark(?), eller fortage Kulbrænderi; og ei heller at gjøre nye Indhægninger af Sameien.

5. Beholder dem den gjortte Indhægning Oppe i lien saa lenge indtil at Samejen paa lovbestemt Maade vorder uddelt.

6. Skulde formælte Ægtefolk finde forgodt at fraflytte PladsenJenshuus, da har de Ret, til at fordre billig Erstatning, for de anventte bekostninger, paa Huuser; dog heri medberegnes ikke til godtgjørelse, de Materialier som ere tagne i den felle Sameie. Samme Ret har og deres efterlatte Børn til Erstatning, om Forældrene skulde bortdøe, medens de har Pladsen i Besiddelse.

7. Maae de ikke indtage Inderster, der holder eget huus, eller boer særskilt, og heertil Brænde og Havning af Sameien, til Skade, vilde forøges. Naar for anførte Poster og ???saler i alle dens Deele nøjagtig opfyldes, beholder de pladsen som sagt deres levetid; men efter deres død Hjemfalder den til de fælles Sameie Berettigede, mod den Godtgjørelse som 6te Post bestemer. Ligesom det er en Selvfølge, at ifald denne Brugssedel ei af foranførte Ægtefolk, i alle dens Deele efterleves, er den ganske og aldeles hæved, og de i følge Dom af 23de Juli 1824 pligter at røddiggjøre ommældte Nye Indhægninger, og være aldels uberettigede til Hugst og Havning i den omhandlede Sameie.

Paa foranførte Vilkaar, udstædes og meddeles denne Brugssedel, hvilket herved tilstaaes paa egne og øvrige Sameie Berettigedes Veigne.
Olstad i Gusdal den 2den Augusti 1825
Ø. Ovren.
E. Glømmen.
S. Waalen.
 
De efter foranstaaende Brugssedel paabudne Forpligtelse, vedtager jeg paa egne og Kones Veigne, til nøjaktig Opfyldelse i alle dens deele, hvilke jeg herved tilstaaer og vedtager.
 
Datum ut Supra.
Jens Svensen
 
Til Vitterlighed:
Thomas Jørstad.
Niels Føxen.
 
Ved en under 9de December 1845 mellem de Sameieberettigede foretagen udlodning af Nybyggerpladsene er den i forestaaende Contract omhandlede Plads Jenshuus tilfalden Gaarden Frøsen, hvorfor nærværedne Contract herved overleveres Eieren af denne Gaard, Ole Gundersen nedre Frøsen, idet vi undertegnede erklærer, at nævnte Plads for Eftertiden ene og alene skal tilhøre Ole Gundersen Frøsen til fri Odel og Eiendom.

Holthaugen den 27de October 1849.
John Waalen, E. Midtvold, Johs. Nørstevold, C. Kleve, I. Føxen, Torger Opsahl, T. Hage, O. Woldslien, Ole Gjefsen, A. Østerlie, J.O. Seielstad ved C., Aug. Andersen, Gunder Nordrum, Jens Frøsen, Simen Ovren, G. Borgaard, Johan Gjefsen, O. Myhre, Ole Fjerdrum, John Holen, Ole Grythe med iholdt Pen, G. Skjeggestad, Torger Holte, Ingeborg Lie ved Laugværge E. Glømmen, Jens Grythe med iholdt Pen, Ole Fogdødegaard m.f.P, Chr. Sønstevold.