Bakken under Nordhove i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 809: Bakken v/Nordhove i Fåberg dat. 4.1.1864
(Sør-Gudbrandsdal pantebok nr. 19, tinglest 4.4.1864)

No 7 Thinglæst Husmandsseddel

Paa en Plads under Gaarden Haave, kaldet Bakken, fra Ole Olsen til Ole Paulsen og Kone, dat: 4de Januar d. A: saal:
Vi Undertegnede haver Dags Datum indgaaet med hverandre følgende Forlig: Jeg Gaardbruger Ole Olsen Haave bortleier herved min eiende Husmandsplads Bakken, til de nu paa Pladsen boende Folk, Ole Paulsen og Berthe Engebretsdatter, paa ubestemt Tid eller saakaldet Opsigelse, hvorved Huusmandsfolkene efter foregaaet lovlig Opsigelse ere pligtige til at ryddiggjøre og fraflytte Pladsen til næste Faredag. For Pladsen svares i aarlig Afgift af Huusmanden 5 – fem Speciedaler, ligesom han pligter at møde i Gaarden og forrette Arbeide til enhver Tid som han dertil maatte blive tilsagt mod Godtgjørelse af Verten af 8 – otte Skilling daglig for Tidsrummet fra 14de April til Slaataannen begynder og medens denne vedvarer 12 – tolv Skilling daglig, samt for hver Mæling Slaat 12 – tolv Skilling, og i Tidsrummet fra Slaataannens Slutning til 14de Octiber 8 – otte Skilling daglig, men for hvert Maal, der af Huusfokene skjæres i Skuuraannen 16 – sexten Skilling, samt paa hver Vinterdag 6 – sex Skilling.

Huusmanden hjemles Ret til at tage det Fornødne til Brænde og Gjærder i Gaardens Skov paa de Steder som Verten udviser, ligesom han tilpligtes paa egen Bekostning at holde de nødvendige Huusrepparationer bekostet i Forening af Vert og Huusmand. Fourage eller Gjødsel maa ikke bortføres af Pladsen.

Haave den 4de Januar 1864.

Ole O. Haave, Gaardbruger.

Ole Paulsen, Huusmand, med paah. Pen

Som Vidner
Gulbr. P. Moe.
J: H: Moe.