Midtre Engum under Kongsli søre i Nord-Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter, nr. 258 Midtre Engum under søndre Kongsli i Nord-Fron 1846
Midt-Gudbrandsdal Pantebok 1 (1842-54)

No. 37 Huusmandsseddel.

Underskrevne Ole Olsen Kongsli og Paul Johannesen er komne i efterskrevne Forening om Huusmandsspladsen midtre Engum under Gaarden søndre Kongsli, som jeg Ole Kongsli.  fæster bemeldte Plads midtre Engum til Paul Johannesen og Kone paa begge deres Levetid under den Betingelse at han deraf svarer efternævnte Huusleie for hvert Aar:

1.  Svarer jeg Paul Johannesen hvert Aar  6 sex  Specidaler og 8 Maal Ager at skjære,  hvert Maal  7 Stænger paa hver Kant og 8 Mæling Eng at slaa hver Mæling 16 Stænger paa hver Kant og Stangen skal være 7 Alen lang

2.  Skal jeg Paul Johannesen og min Kone være pligtige at arbeide efter Tilsigelse med saadan Betaling: fra 14 April til Aanden begynder 8 sk. Dagen, i Aanden 12 sk. Dagen efter Aanden til 14 Octbr. 8 sk. Dagen og fra 14 Octbr. Til 14 April 4 sk. Dagen, og min Kone skal arbeide for 4 sk. Dagen saavel Sommer som Vinter.

3.  Forbindes jeg enderlig. Paul Johannesen til at holde Pladsens Huse , Jord og Gjærde i forsvarlig Stand samme hjemme som i Sæteren.

4.  Skovbrug til Pladsens Vedligeholdelse maa ikke tages andetsteds end efter Gaardbrugerens Udvisende og til Brændeved tages ei andet end tørt og vindfaldent saalænge det findes.

5.  Skal han ikke tage Inderster i Huset eller paatage sig at føde fremmede Kreature hverken Vinter eller Sommer.

6.  Maa ovenstaaende Forpligtelse efter denne Kontrakt blive paa vanlig Maade opfyldte saa forbliver Paul Johannesen at bruge Pladsen paa sin og Kones Levetid; men skulde han i nogen Maade forse sig med samme eller vise Utroskab er han pligtig at fraflytte Pladsen uden Dom eller Udsigelse.

Kongsli den 16 December 1846.
Ole Kongsli.
Paul Johannesen med iholdt Pen.

Til Vitterlighed:
Ole Tordsen Iverstuen m.f.P.
Ole Jacobsen Stigen.