Sønstegårdsberget under Sønstegård i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 332: Sønstegårdsberget v/Sønstegård i Gausdal dat. 14.4.1820
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 8, fol. xxx, tinglest xx.xx.xxxx)

No.8 Contract

Jeg Gaardmand Tron Gundersen Sønstegaard af Swadssum Annex til Gausdahl har tillige med min nabo Christen Sønstegaard, den 14de April 1793 bortforpagtet et Uopryddet Jordstykke til min Broder Haagen Gundersen for hans Levetid og til hans Arvinger alt efter ham meddelte Contract dat. 14de April 1793. Da denne min Broder Haagen Gundersen uden Kone og Børn er bortdød, har jeg Undertegnede, for flere Aar siden modtaget udi Arv denne Plads Sønstegaardberget kaldet, og brugt den, samt derfor aarlig betalt Afgift til min Naboe; Dette ham efter formeldte Kontract tikommet. Alt saa er det jeg herved, paa Grund af afbemeldte Kontract tilstaar og meddeler min Søn Simon Tronsen lovlig Huusmandskontract paa samme Plads med alt det som den tilhører, saasom: et Slette i Sorthougen Halgislettet kaldet, og frie Havning Hugst og Slaat i Udmarken i disse Gaardes Sameie saa meget som fornødiges, til Pladsens Brug; og alt øvrigt Pladsen tilhørende; hvilket han fra i Dag af som Huusmand modtager, nytter og bruger som han forgodt befinder,mod aarlig at betale til mig eller gaarden Sønstegaard som jeg eier, 1 Spdr. Til Christen Sønstegaard eller den som maatte blive Eier af hans Gaard, aarlig at slaa i 6 Dage og 24 Spdr. i Penge. Denne min Søn Simon Tronsen, skal naar dette betales aarlig for sig, Kone, Børn, og efterkommende Arvinger, sidde frie og Upaaanket i alle Maader af mig og Arvinger; og staar det ham frit for, til hvilken af sine Arvinger han i sin Tid vil overlade Pladsen og det øvrige naar Gaardene Sønstegaard kun aarligen faar den her bestemte Afgift. For Arbeidet, eller Rydningsretten paa den nye Oprettede Plads Sønstegaardberget, har formeldte min Søn betalt mig 100 Spdr.; hvilke Penge skulle ham tilbagebetales i Tilfælde af at nogen finder sig beføyet at frasige ham afbemeldte Plads og deri finder Lovens Medhold, og Pladsen skulde blive min Søn eller hans Arvinger fradømt, da udbetales ham, som meldt af den Sagsøgende naar denne winder sin Sag mod ham 100 Spdr. NB: de her ommeldte 100 Spdr. Beregnes i rede Sølv og ere saaledes af mig modtagne.-

Nedre Sønstegaard d. 14de April 1820.
Tron Gundersen Sønstegaard.

Til Witterlighed
Engebret Hansen Steenbakken
Hans Christensen Hollien.

Ovenstaaende tillades af mig Undertegnede, Min Broder Simon Tronsen skal nyde Pladsen Sønstegaardberget med Forretning og Samtykke saa ham før er meldt.-

Nedre Sønstegaard d. 12te Febr. 1822.
Gunder Tronsen Sønstegaard med iholden Pen.