Prestmoen under Prestegården i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter

Nr. 687: Prestmoen v/Fåberg Prestegård i Fåberg dat. 19.12.1853 (Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 20.3.1854, sak nr. 37)

  

Huusmandsseddel in duplo fra Sognepræst Lyng til Thor Larsen og Hustru paa Pladsen Præstmoen. 


Undertegnede Rasmus Lyng, Sognepræst til Faaberg, bortfæster herved til Thor Larssøn paa hans og Hustru Johanna Arnesdatters Levetid den Faabergs Præstegaard underliggende og af hans afdøde Fader Lars Iverssøn brugte Plads Præstmoen med Undtagelse af Jordstykket Ringen, der af bemeldte Lars Iverssøn med mit Samtykke oveerlades hans ældre Søn Andreas Larssøn.
Foruden Benyttelse af Pladsens Ager og Eng – dens Husebygninger ere hans Eiendom – nyder Thord Larssøn som dens Bruger Havning for de Creature, han paa Pladsen vinterføder, paa Gaardens Sæter Rindaasen I den for Egnen sædvandlige Sætertid.
I aarlig Afgift af ovennævnte Plads erlægges til Faabergs Præstegaards Besidelse 1 – en – Speciedaler 3 – tre – Ort for den Tid, hvori den om Præstegaardens Bortforpagtning indgagne Contract har Gyldighed.
Senere forhøies Afgiften med 2 – to – Spd., altsaa til 3 – tre – Speciedaler 3 – Ort. Thord Larssøn er derfor forpligtet til personlig eller ved antagelig Stedfortræder at forrette Arbeide paa gaarden efter Tilsigelse af dens Bruger under Iagttagelse af § 6 i Lov angaaende Huusmands-vesenet af 24 Septbr 1851.
Under oprettelsen af nærværende Contract erklærede Thord Larssøn paa Foranledigelse, at han kjender og vedtager de almindelige Forpligtelser, som den nævnte Lov foreskriver Huusmænd.

Faabergs Præstegaard 19de December 1853.
Lyng.

Ovenstaaende Document som jeg selv har gjennomlæst, vedtages som forpligtende for mig og min Hustru Johanna Arnesdatter. Datum et Supra.
Thord Larsen

Idet vi undertegne som Witterligheds-Vidner ved begge foranstaaende underskrifter, erklærer vi, at nærværende Contract er os forelagt.
Petra Schnitler
Karen Larsdatter