Bjerkeli under Nordre Langseth i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 790: Bjerkeli v/Nordre Langseth i Fåberg
dat. 31.10.1861

Nr.15 Tinglyst Husmandsseddel af 31 Oktober 1861.

Sagfører Thomsen for overladt til Amund Simensen og Hustru Karen Johansdatter et Grunds-stykke kaldet Bjerkelid under Gaarden Nordre Langset i Faaberg til brug og beboelse for Levetid.
Fæsteseddel.
For Amund Simensen og Hustru Karen Johannesdatter paa Pladsen Bjerkelid under Nodre Langset.Undertegnede Sagfører O. Thomassen gjør herved vitterligt, at jeg har overladt Amund Simensen og hans Hustru Karen Johannesdatter et Grund stykke, Bjerkelid kaldet, i den til min Gaard Nordre Langset i Lillehammer Annex til Faaberg hørende kalveløkke uden Afgift i Penge eller arbejde som forvalter paa følgende Betingelser

1) at han selv bekoster Gjerder opsat og vedligeholdt omkring hele Pladsen, der begrænses mod Nord af en ret Linie fra Langset nedre til Gjerdet mod Haugløkken saaledes at den Nordre Side eller Endevæg af deres nyopførte Hus falder sammen med denne Linie,mod vest af Langset veien,mod Syd af en Linie fra et Punkt ud ved Haugsveien, der er betegnet med Merkesteen,til Haugeløkken, der ligeledes er betegnet med Mærkesten,og mod Øst af Gjerde mod Haugsløkken fra den sidstnævnte Mærkesten,til det Støder sammen med den Nodre Grænselinie,disse Linier ere respective.

2. At Inderst eller Leier ikke maa intages paa Bjerkelid til benyttelse af Husrom eller Grund uden Samtykke af Gaardens eier eller bruger og heller ikke vedblive saadan benyttelse længere end bemældte eier eller bruger finder forgodt.

3. At Amund Simensen og hans nulevende Hustru Karen Johannesdatter haver tilfaldt at bruge Bjerkelid saalænge de der haver denne Bopæl, hvorimod det ved disses Død eller fraflytning falder tilbage til Gaarden.

4 At Brugsretten forbrydes mod Overtrædelse af nogen af denne Fæsteseddels Bestemmelse saa vel som i det Tilfælde, hvor Fæste som Husmand ifølge Husmandsloven af 24 September 1851 § 10 vilde have været forbudt, herved Dog bemærkes, at ingen Arbejdspligt til Gaarden paahviler Amund Simensen eller Kone medmindre forlig Overenskomst derom træffes.

5.At de paa Bjerkelid opførte Huse og Gjerder saavel som de indplantede Frugttræer og Buske skulle være bortkørt fra Grunden inden 1-et Aar efter at Pladsen ifølge §3 eller 4 er faldet tilbage til Gaarden. Hvad der ikke inden Saadan Tid er bortført,tilhører Gaarden inden fraflytning.

6.Forbedringer paa Jorden erstattes efter skjøn, maa Pladsen falde tilbage til Gaarden i den i §3 omhandlende Tilfælde, hvilken forfatning dog ikke maa overstige 5-fem Speciedaler for Maalet. I Andre tilfælder kan ingen forfatning for hans Forbedring fordres.

7. At ingen som helst Ret i Gaarden eller dennes Skov og Mark indenfor Pladsens i første Post angivne Grænser følger med Pladsens brug.
Ovenanførte betingelser undertegnes af Undertegnede Asmund Simensen som Fæster af Pladsen Bjerkelid paa egne og Hustrus Vegne i alle dele og Punkter.
Langset p. Lillehammer 31 October 1861
O.Tommesen
Asmund Simensen