Søre Sletten under Harildstad nedre i Nord-Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 290:Søre Sletten v/Nedre Harildstad i Nord-Fron dat. 14.12.1852.
(Midt-Gudbrandsdal Pantebok nr. 1, tinglest 17.12.1852, sak nr. 32)

Da min Huusmand Rasmus Pedersen og hans Kone Mari Olsdatter efter mundtlig Overenskomst siden 14de April 1845 har besiddet en under min Gaard Harildstad hørende Plads Sletten kaldet søndre Sletten kaldet, saa er det jeg herved, følgelig Loven om Huusmandsvesenet af 24 September 1851, dens tvende Paragraf skriftlig vitterliggjør denne mundtlige Overenskomst i hvis Følge fornevnte Huusmandsfolk overlades Pladsen søndre Sletten for deres Levetid.-

1. Svarer de til mig eller Gaarden nedre Harildstads Ejer aarlig hvert Aars 14de April 4 er fire Speciedaler, som oparbeides naar forlanges, saaledes at Manden nyder 8 er otte Skilling daglig fra 14de fjortende April til 14de October og fra 14de October til 14de April 4 er fire Skilling daglig og naar han slaar 12 er tolv Skilling daglig, samt for et Maal at skjære 16 er sexten Skilling. Konen nyder 4 er fire Skilling daglig baade Vinter og Sommer, undtagen naar hun høier da 6 er sex Skilling; desuden ere de pligtige til at arbeide for forannævnte Dagløn naar forlanges.

2. Maa de ingen Inderst huse eller indtage, ei heller Foder og Gjødsel fra Pladsen bortføre, men samme paa Pladsen forbruge til dens Forbedring, holde Huse og Gjerder i forsvarlig og god Stand, ei noget i min Ejendomsskov eller Mark hugge eller avvirke men tage det fornødne til Pladsens Behov i Gaardens Sameje, og hvis denne skulde blive deelt, da ogsaa der kun efter min Udvisning.

3. Maa de forrette det anviste Arbeide forsvarligt og med Troskab, saa jeg dermed kan være tjent, og forøvrigt forholde sig hørige, lydige og redelige.

4. Naar de opfylder disse ovennevnte Betingelser, og ikke befindes i nogen Utroskab hverken mod mig eller Andre, beholder de Pladsen for deres Livstid, men i modsat Fald ophører denne Festeseddels Kraft og ere de da pligtige til efter lovlig Udsigelse til nest paafølgende Faredag at fravige og ryddiggjøre Pladsen under Udkastelsestvang, foruden foregaaende Forligsprøve Lovmaal eller Dom. Dette bekreftes med min Underskrift i hostegnede Vidners Nærværelse med Erkjendelse om at denne Contract er udstedt in douple, hvoraf enhver af os beholder Een.

Harildstad den 14de December 1852
John Harildstad,
Rasmus Sletten med ført Pen.

At Parterne vere vidende om denne Contracts Indhold, og underskrive samme bevidnes af
Amund Eriksen.
Iver Melboe.