Sveen under Odnæs lille i Land

Opplandsarkivet avd. Randsfjordmuseene, Land (usikker transkribering er markert med (?) eller (…))

Kopie

Underskrevnne Peder Pettersen Lilleodnæs tilstaar og vitterliggjør herved, at have bortsat pladsen Sveen under min Gaard Lilleaadnæs Matr. No 140- (…) 150 af Skyld Dalr (udvist?) til Johan Olsen, og til den Enke fæstet ham bemældte Plads Sveen kaldt, beliggende paa den væstre Side af Randsfjorden.

1.    Som meldt tiltrædr han pladsen Sveen paa sin og Kones Levetid som Huusmand, under Lilleodnæs paa følgende: Vilkaar.

a  Indhægnen han med forsvarlig Gjeder der til Pladsen tillagte avpart eller slaatning af Ødegaarden Waalen saaledes som Grændsene findes bestemte. I Henseende til gjensidig havning af husmandens og Hovedgaardens Kreature, da er huusmanden lige saa uberettiget til at havne til nogen eid paa bemældte Ødegaards Enemarka, for Gaardbrugeren  til at havne til nogen eid paa bemeldte Ødegaards Enemarke, som Gaardbrugeren til at havne paa Pladsens Jordsindhning. Indhægningen skal være i standsat inden 8ne  Mai 1842.

b Fornødent Huusfang, Gjerdfang og Vedfang tages i Gaardens skov under bemældte Ødegaard Vaaten af fortørrende Træer, Top og Windfald, hvor imod intet af færske Træer maa tages. Skulle der til Bygningsbehov mangle matrialier, da skal det muligens manglende tages efter Gaardeierens Udviisning i bemældte Skov, hvorimod det skal være huusmandens forpligt, at holde pladsens huuse og Gjærder i forsvarlig stand, ligesom og dens jordeiendom saaledes at ingen fourage af noget Slags maa bortføres, men opgives paa Pladsen Sveen.

c  Er det huusmandens og hans Kones forpligt, naar forlanges at arbeide hos Gaardbrugeren imod derfor at erholde Betalning paa sistnævntes Kost: for Huusmanden 8 S  daglig om sommeren paa sommerarbeid, 12 s mæling at slaae, 16 s pr Maal at Skjære, og om Winteren 6 s pr Dag, samt Hustruen 4 S pr Winterdag og 6 s pr sommerdag men i Skuronden 16 s pr Maal.

d Forsaavidt som fæstet strækker sig til Johan Olsens hustrue, da er det at forstaa med hensyn hans nuværende hustrue Ana Maria Johannesdatter, ligesaa det er en følge at saafremt Johan Olsen med Døden skulle afgaa forend Hustruen at denne siste er forpligtet til at besørge bemældte Arbeidspræstationer.

e Som Afgift af pladsen svares Aarlig 5 Spd Saalænge som Enken efter bemældte Plads forige besidder Jens Andersen lever men efter hendes død svares i  Afgift 6 Spd Aarlig. Den bestemte Afgift avlægges hvert Aar 14ne April, forsaavidt som Huusmanden og hans hustrue nu med Arbeid skulle have betalt summen i Aarets Løb.

f Saalænge bemældte Enke Marthe Sveen lever, skal hun hos Huusmanden nyde foråt saavel huus for sig og fornøden Madhjelp i sin Alderdom, samt fjøsrum for sine Kreaturer og Rum for sine Brugsting og Afling eller fourage.

g For det Stykke Jord som af pladsens indhegned Løkke er tilstaaet  Enken Marthe Sveen, som brugeligt foderaad, har Huusmandens faaet Ret til af Ødegaarden Vaalen at indhegne et andet og saa stort Stykke Jord, hvilke igjen indlægges, og nu herhører til Pladsens Brug saafremt bemældte fødraad til Enken Marthe Sveen ophører. Dette bemældte Jordstøkke skal nærmere af Gaardeieren paavises hvorefter Husmanden besørger det indhegnet paa samme maate og til samme tid som det under Lite a bestemte.

h, Skulle Huusmanden finde forgodt at fraflytte Pladsen om kortere Tid end som mod denne kontrakt bestemt, da nyde han Godtgjørelse efter uvillige mænds Skjønd for de Bekostninger som han (…) tid til fornødnhed har maattet foretage sig paa Husene, forsaavidt det vi kan ansees, at han ved en længere Brugtning derfor kan godtgjordt af sig selv.

2.    Jeg Huusmand Johan Olsen undertegner denne kontrakt paa egne og hustruens wegne, og forpligter mig herved til at efterleve og opfylde summen i accordanns punkter og Klausuler under fæstets fortabelse.
Lilleaadnæs i Lands Præstegjeld, 3 Januar 1842.

Johan Olsen             PPAadnæss        
med ført pen

Til witterlighed
Nannestad

Som tillagt post (…) anlyst, at Huusmanden med dette fæster (…) fri  Havne adgang for de paa Pladsen fødred Kreaturer i Hjemmarken eller Havnehagen samt tilliggende og eiende under Ødegaarden Waalen Jordsat havn d. tilstaaes til Bekræftelse vedgaaet af
Johan Olsen m.f.p.        PPAadnæss

Kopiens og Gjenpartens Rigtighed af den forige indstente Kontrakt bevidnes af signatur

Husmannskontrakt for plassen Sveen under Lille Odnes, s1 (Randsfjordmuseene AS)
Husmannskontrakt for plassen Sveen under Lille Odnes, s2 (Randsfjordmuseene AS)
Husmannskontrakt for plassen Sveen under Lille Odnes, s3 (Randsfjordmuseene AS)