En plass under Tølløfsrud i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter, nr. 698
Tølløfsrud i Roterud i Fåberg dat: 6.5.1854 (Sør-Gudbrandsdal pantebok 17,Tinglest 23.7.1855,No 11 Thinglæst Pladseseddel)

 
Fra Ole Evensen Tøllefsrud til Broderen Paul Evensen, dennes Hustru og datter med tilkommende Mand, paa en Plads under Gaarden Tøllefsrud, dat. 6te Mai 1854, saal:

Pladseseddel.

Underskrevne Ole Evensen Tøllefsrud i Faabergs Præstegjeld gjør herved vitterligt: at jeg er bleven enig med min Broder Paul Evensen og hans Hustru om at overlade paa deres Levetid, samt til hans Datter med tilkommende Mand ogsaa paa deres Levetid, følgende efternævnte Jord til Brug og Afbenyttelse for sig og sine, efter eget godtbefindende, af denne min eiende og brugende Gaard Tøllefsrud paa efterfølgende Betingelser eller
Conditioner:
1. Den lille Løkke som Huserne ere opsatte paa med Tillæg af 1 er en Mælling, der skal bestaae af 256, er to hundrede sex og halvtredssenstyve Enstengeler eller Ruder, og en indhegnet Svee ovenfor Bygdeveien østenfor Langsets Eiendom, stødende østover mod Tambuerstue-Engen, og paa øvre Side Havnehagen. Videre til Jordvei ere ikke i denne Anledning udvist dem.
2. Da Pladsbrugeren Paul Evensen har indlagt i Eiendommen, en ham tilfalden Arveparsel Penge 112 Spd, som ved denne vor Forlig bortfalder, samt en gammel Forlig eller Kontragt datteret 15de Juli 1827, som ligeledes herved tilintetgjøres, saa bliver denne Aarlige Afgift af denne Jordvei at svare til mig eller Gaardens Bruger i Tøllefsrud 3, er tre Specidaler aarlig hvert 14de April.
Det bemerkes at hvis Pladsbrugerne oparbeider noget i Gaarden afregnes det fra den aarlige Betaling eller Svarelse.
3. Nyde Pladsbrugeren fri Havnegang for de Creature han kan holde paa Pladsen i Havnehagen hjemme og Sætermarken fælles med Gaardbrugerens.
4. Nyde de den fornødne Brendeved frit, i de til Gaarden henhørende Skogstøkker, som tages helst af Tømmertop, Tørt og Vindfald, saalænge saadant findes. Ligesaa at tage frit det nødvendige til Reparationer og Vedligeholdelse for denne Pladsses Huser og Gjærder for Fremtiden.
5. Skal intet af det som afles paa Pladsen afkjøres eller bortføres.
6. Naar denne Pladsses aarlige Afgift til rette Tid blive indbetalt til mig eller Gaardbrugeren i Tøllefsrud beholde de  Pladsen saalænge de lever, først Paul Evensen og hans Hustru, og ligesaa hans Datter Berthe Paulsdatter med tilkommende Mand for begge deres Levetid foruden Anke eller Apel af mig eller hvem anden at Gaarden maatte komme i Brug af, men da, naar disses ovennævntes Levetid er omme falder Pladssen med opsatte Huser og Jord uden udløsning under Gaarden igjen.
7. Denne Kontragt træder i Kraft fra dette Aars 14de fjortende April 1854.
At vi saaledes ere forenede bekræftes af vore underskrevne Navne i disse tilkaldede Vitterligheds Vidners Overvær og med Underskrift.

 

Tøllefsrud den 6te Mai 1854
Som Gaardbruger: Ole Tølløfsrud
Som Pladsbruger: Poul Evensen

Til Vitterlighed:
Johannes Arnesen ved Langseth m. f. Pen
Lars Olsen Tamberstuen m. f. Pen