Kleiven under Kalstad nordre i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 760: Kleiven v/Nordre Kalstad i Gausdal dat. 14.4.1858
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 18, tinglest 20.6.1859)

No 10 Thinglæst Husmandsseddel

Fra Niels Kalstad til Ole Andersen paa Pladsen Kleiven under nordre Kalstad, dat 14.April 1858 saal.
Husmandskontrakt.
for Ole Andersen paa Pladsen Kleiven under Gaarden nordre Kalstad. Ifølge Bestemmelsen i § 1 i Lov af 24de September 1851 har Undertegnede Eier af Gaarden nordre Kalstad i Gausdals Præstegjeld oprettet Kontract med Ole Andersen angaaende Brug og Beboelse af Pladsen Kleiven paa følgende Vilkaar:

1. Den aarlige Afgift af Pladsen skal være betalt og opgjort inden hvert Aars 14de April med 5, ere fem, Speciedaler.

2. Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huse eller Jordvei. Huse og Gjærder maa holdes i forsvarlig stand. Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres derfra, og den samlede Gjødsel altid forblive ved Pladsen.

3. Pladsen bestaar af den Udstrekning og Jordvei, som den fraflyttede husmand Peter havde den i afgifte Aar.

4. Huusfolkene maa ikke give eller tillade nogen Ophold i Huset uden Eierens Villie og indhentede Samtykke.

5. Fornøden Brændeved tages i den saakaldte Bratli indtil den bliver udskiftet og siden i den mig tilfaldne Teig, ligeledes tages der til fornøden Gjærdefang. Til Huusernes Reparation og istandholdelse tages i Bratlien og Gubjørnrudsveen efter udvisning.

6. Ole Andersen er forpligtet efter Tilsigelse at frammøde og forrette Arbeider paa det Sted Verten bestemmer i 5, fem, søgnedager i hver Uge mod en Betaling af 6 Sk pr. Dag fra 14de April til Vaaraannen, i Vaaraannen 8 Sk i Haavalden 6 Sk, i Slaataannen 12 Sk. pr. Mæling at slaa, i Skuraannen16 Sk.pr. Maal at skjære; om Høsten slaat eller Løvbrydning 8 Sk eller 6 Sk indtil 14de October; fra denne sidste Dato indtil 14de April 4 Sk.pr. Dag paa min Kost.

7. Det tillades Huusmanden at havne de paa Pladsen fødende Kreature i Bratlien og Gudbjørsrudsveen indtil 16de Juni, og fra denne Dato indtil Kreaturenes Hjemkomst fra Sæteren, havnes de i den øvre Lie.

8. Huusmanden er forpligtet til at skaffe naar forlanges et dueligt Fruentimmer til Arbeid paa Gaarden og dens Eiendele mod en Betaling af 6 Sk pr. Dag paa min Kost. Ligeledes er han forbunden til at besørge spundet hver Vinter 1 bpd Strie mod en Betaling 2 bpd Bygmel.

9. Huusmanden og kone ere forbundne til at føre nøiagtigt Opsyn med at ikke fremmede Kreature havnes paa mit Slaateng Gubjørsrud, verken Vaar eller Høst.

10. Formedelst Alderdoms Svaghed eller i Sygdomstilfælde tillades det Huusmanden at fremsende en duelig Arbeider i sit sted til at forrette det i denne Kontrakts omhandlede Arbeide. Naar Huusmanden opfyldes disse Forpligtelser promte og forøvrigt holder sig Huusmandslovens bestemmelser strengt efterrettelig, da beholder han Pladsen paa sin nuværende Kones Levetid, imodsat Fald forbeholder Verten sin lovlige Ret.
Disse Vilkaar vedtager jeg i alle Dele til Opfyldelse og Efterlevelse. Af dette doqument beholder enhver af os et Exemplar da 2de enslydende ere udstedte.
Gaarden nordre Kalstad, den 14de April 1858.
N.Kalstad
Ole Andersen Kleiven med ført Pen.

Til Vitterlighed om Underskriften forut om at Contractens Indhold er Parterne bekjendt:
Even Andersen Gubjørnsrud
Olaus Olsen Kleven, begge med ført Pen.