Syverudsveen under Syverud i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221:Husmannskontrakter
Nr. 659: Syverudsveen v/Syverud i Fåberg dat. 14.4.1852 (Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 1.12.1852)
 

No 19Thinglæst Huusmandscontract


Huusmandscontragt fra Svend Syverrud til Simen Nielsen paa Pladsen Syverrudsveen under gaarden Syverud. Ifølge Bestemmelsen i § 1 i Lov af 24 September 1851 har undertegnede Eier af gaarden Syverud i Faaberg Prestegjeld oprettet Contract med Simen Nielsen angaaende Brug og Beboelse af Pladsn Syverudsveen på følgende Vilkaar:

1. Den aarlige Afgift af Pladsen skal være betalt inden 14 April hvert Aar med 7 Spd. skriver syv Speciedaler. Brugertiden er fra 14 April d.a. til samme Dato 1855.
2. Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huuse eller jordvei. Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres derfra og den samlede gjødsel altid forblive ved Pladsen.
3. Huusfolkene maa ikke give eller tillade Nogen Ophold i Huset uden Eierens Villie.
4. Til Brænde maa alene bruges qvist og stubber, dog skal haves ret til i Øvrehagen efter udviisning at hugge 2 er to favner, fem qvarter lang Brændeved hvert Aar ligesom og Huusfolkene har rettighed til Havnegang i øvre Hagen for sine paa Pladsen førte Creature, Høst og Vaar, men ikke om sommeren.
5. Huusmanden skal være forpligtet til i egen Person strax efter Tilsigelse at forrætte hvorsomhelst hva arbeide som bliver anviist imot derfor at nyde Dagløn saaledes: fra 14 April til 24 September 8 Sk. dag i onnene.12 Sk.for pr. Mæling at slaae og 16 Sk. for pr. Maal at skjære. Fra 24 September til 14 April 4 Sk. Huusmanden skal være fritaget for denne Pligt 1 Dag i hveer Uge, som herved engang for alle bestemmes til hver Løverdag. Huusmanden forpligter seg ogsaa til om forlanges at skaffe et antagelig fruentimmer til Arbeide de 4 første Søgnedag i hver Uge for 4 Sk. Dagen undtagen i Skuraanden, da 16 Sk. Maalet.
6. I Tilfælde, at Pladsens Huuse, Gjærder, eller Jordvei i nogen Maade bliver forringet, skal Huusmanden erstatte den skedte skade efter uvillige Mænds Skjøn samt alle de af flydende Omkostninger skadesløst.
7. Naar den i første Post anførte Brugstid nemlig 3 er tre Aar er udrunden, da skal Simen Nielsen, hans Kone og Børn være forpligtet til under Udkastelse og uden videre Lovmaal Dom at fraflytte og ryddigjøre Pladsen 14 April 1855 uden nogen somhelst Erstatning for mulig gjorte forbedringer.
Fæstet paa Pladsen forbrydes i alle de i § 10 i Lov af 24 September 1851 omhandlede Tilfælde. Disse Vilkaar vedtager jeg Simen Nielsen i alle dele til Opfyldelse og Efterlevelse. Af dette Document beholder Enhver af os et Exemplar, da tvende eenslydende ere udstedte.

Gaarden Syverud 14 April 1852 .
Svend Syverud.
Simen Nielsen ved Syverud med iholdt Pen

Til Vitterlighed om Underskriften samt om at Contractens Indhold er Parterne bekjendt.
Andreas Tøllevsen Syverud
Christian Olsen Syverud med iholdt Pen.