Baklien i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 704: Baklien i Gausdal dat. 7.8.1855.
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 6.12.1855)

Fra J.Berg og C. Hole til Enken Beret Pedersdatter paa Pladsen Baglien dat. 7de August d.a. saal:

Vi undertegnede John Bergh og Christian Hole, som bemyndiget af de fleste af Medeierne af Baglien, og den opførte Plads ligeledes Baglien kaldet i Gausdal Præstegjeld, har ifølge Bestemmelse i § 1 i Lov af 24de September 185l oprettet Contract med Enken Beret Pedersdatter, for hendes Levetid, angaaende Brug og Beboelse af bemeldte Huusmandsplads paa saadanne Vilkaar:

1. I Huusleie svarer Huusmandsenken 60, sexti Spd., som maa være betalt inden hvert Aars 14de April, der erlægges til Øygaardens og nordre Holes Brugere, som derfor har at aflægge Regnskab til de øvrige Medeiere hver efter Lod eller Andel efter den gamle Matriculskyld.

2. Huusmandsenken maa ikke give eller tillade nogen Ophold i Huset uden Tilladelse.

3. For de paa Pladsen fødte Creature tilstaaes Enken fri Havn i Sameiet, og

4. Ved Enkens dødelige Afgang falder Pladsen tilbage til Sameiet, hvorimod de derpaa staaende Huse ville tilhøre hendes Arvinger til Bortflyttelse for saavidt ny Forening om Pladsens Besiddelse ikke da maatte opnaaes.

Dette til Bekræftelse under vore Hænder.
Nordre Forseth, 7 August 1855.
J. Bergh.