Tallaugengen under Tallaug i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter (nr. 723) Pantebok nr 17 Sør-Gudbrandsdal Tinglest 17.03.1857 Tallaugengen under Tallaug i Gausdal 1857

 


No 28 Tinglæst Huusmandskontrakt.

HuusmandsKontrakt fra Amund Thallaug til Christian Johnsen og Hustru Olea Olsdatter paa Pladsen Thallaugsengen, dat. 21 Febr. 1857 saal.:
HuusmandsKontrakt for Christian Johnsen og Hustru Olea Olsdatter paa Pladsen Thallaugs-engen under Gaarden Thallaug.
Ifølge Bestemmelsen i § 1 i Lov af 24 September 1851 har undertegnede Amund Larsen som Eier af Gaarden Thallaug i Gausdals Præstegjeld oprettet Contract med Christian Johnsen angaaende Brug og Beboelse af Pladsen Thallaugsengen paa hans og Hustrues Levetid eller saalenge efternævnte Betingelser opfyldes, paa følgende vilkaar:
1. Den aarlige Afgift af Pladsen skal være betalt inden hvert Aars 14de April med 7 Spd skriver syv Speciedaler.
2. Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huse eller Jordvei.  Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres derfra og den samlede Gjødsel altid forblive ved Pladsen.
3. Huusfolkene maa ikke give eller tillade nogen Ophold i Huset uden Eierens Samtykke; villie.
4. Til Brænde maa alene bruges Kviste og Stubber og færske Træer ikke nedhugges eller beskadiges uden Huusbondens Samtykke.
5. Huusmanden og hjemmeværende Børn skal være forpligtet til med den i § 6 i den citerede Lov omhandlede Indskrænkning i egen Person strax efter Tilsigelse at forrette hvorsomhelst hvad Arbeide han eller de blive annviste med paa given Kost at erholde 4 Skilling daglig om Vinteren, 8 Skilling daglig i Aandtiden og 6 Skilling daglig den øvrige Tid af Sommeren samt 12 Skilling for en Mæling at slaa, og 16 Skilling for et Maal at skjære.  Men forlanges skaffer Huusmanden et dueligt Fruentimmer til hvilkensomhelst Arbeide i alt 20 Dage om Aaret imod derfor at erholde sig godtgjort 4 Skilling pr Dag, samt hver Vinter at spinde 1 Bpd Stry imod derfor at erholde 3 er tre Bpd mel i Betaling.  6. I Tilfælde af Pladsens Huse og Gjærder eller Jordvei i nogen Maade bliver forringet, skal Huusmanden erstatte den skeede Skade efter uvillige Mænds Skjøn, samt alle deraf flydende Omkostninger skadesløst.
7. Skulde Opsidderen ville fraflytte, skal han frasige sig Pladsens Brug inden 29 September og kan Eieren saavel da som om Contracten maate være forbrudt tage Pladsens Huse, Gjerder og Jordvei til frit Brug og Benyttelse næstfølgende 14de April uden nogensomhelst Erstatning for mulig gjorte Forbedringer.  8. Ved Bestemmelsen af Vederlaget for denne Plads Besiddelse er intet Hensyn taget til de Forbedringer som samme i en eller anden Henseende muligens kunde tiltrænge.  9. For de nye Huse, der opføres paa Pladsen, er Huusbonden ikke forpligtet til i Tilfælde af at Kontracten af hvilken som helst Grund ophører, at give Huusmanden eller dennes Bo eller Arvinger nogen Godtgjørelse.  10. Folket paa Pladsen forbrydes i alle de i §10 i Lov af 24de September 1851 omhandlede Tilfælde.
Disse Vilkaar vedtager jeg Christian Johansen i alle Dele til Opfyldelse og nøiagtig Efterlevelse. Af dette Document beholder enhver af os et Exemplar, da 2de enslydende ere udstedte. Gaarden Thallaug den 21 Februar 1857. A. Thallaug    Christian Johansen med paaholden Pen.  Til Vitterlighed om underskriften samt om at Contractens Indhold  er Parterne bekjendt. Halvar Jensen Haugenget  Christian Svensen Thallaug  Begge med iholden Pen
De nødvendige Materialer til Husernes Reeparation kjøres frit af Gaardbrugeren til denne Plads.
Datum ut supra.
A.Thallaug