Liumstuen under Lium i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 722:Liumstuen v/Lium i Gausdal dat. 15.12.1845

No 2 Tinglæst Huusmandsseddel

Huusmandsseddel fra Iver Lium til Peder Torstensen paa Pladsen Liumstuen, dateret 15de December 1845, saal:
Undertegnede Peder Torstensen tilstaar herved at have modtaget af Iver Torstensen Fougner til Brug og Beboelse den under hans Gaard Lium beliggende Plads Liumstuen kaldet paa følgende vilkaar.

1. Jeg forbinder mig til at holde Pladsens Huser og Gjerder ved lige og i forsvarlig stand, ligesom dyrke dens Jordvei forsvarlig og gjødsle den til Fornødenhed.

2. Til Huusreparation og Gjerdefang erholder jeg i Gaarden Liums Skov det Fornødne, dog kun efter Anvisning, ligesom af Toppe og vindfældte Træer den nødvendige Brændeved.

3. Betaler jeg i aarlig Afgift 6 Spd, er sex Speciedaler saalænge som Else Larsdatter lever, da jeg i denne Tid svarer hende det forhen bestemte Faderarv af Pladsen , men efter hendes Død forhøies Afgiften til 8 Spd – er otte Speceidaler aarlig. 4. Forbinder jeg mig til med Kone, naar vi tilsiges at møde paa Gaarden Lium og forrette hvad Arbeide vi til Gaardens Drift ???? imod derfor at nyde Dagløn efter den i Bygden gangbare Huusmandstaxt, dog skal vi vaar og Slaataanden være fritaget for denne Pligt 1 -en – Dag i Ugen til at besørge vore egne Anliggender. 5. Naar jeg og Kone viser os retskafne og opfylder ovennævnte Betingelser beholder vi Pladsen Liumstuen i min Undertegnedes Levetid, men i modsat Fald skal Pladsen uden Opsigelse være forfalden til Ryddiggjørelse, ligesom den da maa befindes i forsvarlig Stand og som den er modtaget, da jeg i modsat Fald forpligter mig at erstatte den Pladsen i min Tid tilføiede Skade. Dette bekræftes under min Haand og i tvende Vitterligheds Vidners overvær.
Lium den 15de December 1845.
Peder Torstensen med iholdt Pen.

Til Vitterlighed:
Ole Simensen Liumstuen med iholdt Pen.
Simen Olsen Jenshuus.