Simenstad under Lunde i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 827: Simenstad v/Lunde i Gausdal dat. 10.8.1867
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 19, tinglest 19.8.1867)

No 3 Thinglæst Huusmandscontract

Fra Engebret Lunde til Johan Simensen og Kone paa Pladsen Simenstad under Gaarden Lunde. Ifølge Bestemmelse i Lov af 24de September 1851 har undertegnede Eier af Gaarden Lunde i Gausdals Prestegjeld oprettet Kontract med Johan Simensen og Kone angaaende Brug og beboelse af Pladsen Simenstad paa følgende Vilkaar:

1. Den aarlige Afgift af Pladsen skal være betalt inden 29de og tyvende December hvert Aar med 4 – fire Speciedaler som betales saaledes ved at slaa i Gaarden i 3 – tre Uger for 3, tre Speciedaler, og ved at skjære 6 – sex Maal Ager: i – en Speciedaler. Naar saaledes bemeldte Husleie er betalt, er Husmanden ikke forpligtet til at arbeide mere i Gaarden.

2. Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa Jordveien. Afgrøden maa ikke følges eller bortføres, og den samlede Gjødsel forbliver ved Pladsen.

3. Til Brænde tages i min Eiendomsskov Hagen og paa Kjølen, men kun tørt saalænge saadant maatte findes, hvorimod al Gjerdefang tillades han at tage færske Træer, men kuns paa Kjølen. I Hagen tages kun Kubber og Kvist.

4. For de Kreaturer han føder paa Pladsen skal han være berettiget til at havne i Hagen ogpaa Kjølen.

5. De paa Pladsen opførte Huser ere Husmandens Eiendom og bliver, om Husmanden maate finde forgodt at fraflytte, enten at bortføre eller af Gaardens Bruger at indløse efter uvillige Mæns skjøn.
Disse Vilkaar vedtager jeg, Johan Simensen, i alle Dele til Opfyldelse og Efterlevelse.
Dette til Bekræftelse under vore Hænder i tvende Vidners Overvær.

Enstad den 10de August 1867,
E. Lunde.
Johan Simensen Lundeiet med iholt Pen.

Til Vitterlighed om Underskriften samt om at Kontragtens Indhold ere Partene Bekjænt.
Johanes O. Enstad med iholt Pen.
S. Heggerud