Thomasstuen under Bleken søre i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 779:
Thomasstuen v/Søre Bleken i Fåberg dat. 16.4.1856 (Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 18, tinglest 13.5.1861, sak nr. 7)


Thinglæst Huusmandscontract fra Torger Blegen til Christen Torgersen og Kone paa Pladsen Tomasstuen under Gaarden søndre Blegen, dat. 16de April 1856, saal:


Huusmandscontragt.


Ifølge Bestemmelsen i § 1 i Lov af 24de September 1851 har Undertegnede Eier af Gaarden søndre Blegen i Faaberg oprettet Contragt med Christen Torgersen angaaende Brug og Beboelse af Pladsen Tomasstuen paa følgende Vilkaar:
1. Den aarlige Afgift af Pladsen skal være betalt til hvert Aars 14de April med 7 Specidaler hvilke syv Spd efter Forlangende oparbeides efter den i 5te Post bestemte Dagløn, eller det ikke forlanges da at betale med Penger.
2. Pladsen bestaar af den gamle indhegnede Plads med Undtagelse af den saakaldte Kirkejordsring, hvorimod et andet Jordstykke, Maristøkket kaldet herefter skal tilhøre Pladsen. Saavel Pladsens Jord som Huser og Gjerder tilhører søndre Blegen, og skal af Huusmanden hensigtmessig bruges, og Huuser og Gjerder holdes i forsvarlig Stand, og ikke lade bortføre af Pladsen noget af den der avlede Fourage og den samlede Gjødsel altid benyttes paa Pladsen.
3. Til Husers og Gjerders Reparation og Vedligeholdelse kan de nødvendige Træmaterialier tilvirkes efter Udvisning i Gaardens Hage, men til Brændeved maa der ikke tages andet end Kvist og Stubber, men i Udmarken i det til Gaarden tildelte Skovstykke kan tages det nødvendige Brændeved, dog skal det verken i Hagen eller i Baksæterstøkket barkeflækkes eller beskadiges noget Træ.
4. For sine paa Pladsen fødte Kreature skal haves Havnegang Høst og Vaar til almindelig Sætertid, men ikke om Sommeren undtagen for en Griis, og undertiden en Kalv, Denne Havnerettighed skal være i Hagen.
5. Huusmanden skal være forpligtet til med den i § 6 i den citerede Lov omhandlede Indskrænkning, strax efter Tilsigelse at forrette hvorsomhelst hvad Arbeide han bliver anvist for saadan Dagløn, fra 14de April til 14de October 8te Skilling, men Aannetider naar Slaat-eller Skuraannarbeide udføres da 12 Skilling pr Mæling og 16 Skilling pr Maal, fra 14de October til 14de April 6 Skilling Daglig, ligesaa forpligtes han til i Aanetider at skaffe et antageligt Qvindemenneske til Arbeide 3 er tre Søgnedage hver Uge for 4 Skilling pr Dag, alt Arbeide i Aarets Løb sættes paa Regning og op og afgjøres hvert Aars 14de April.
6. I Tilfælde af Pladsens Huuser og Gjerder eller Jordvei i nogen Maade bliver forringet skal Huusmanden erstatte den skedte Skade efter uvillige Mænds Skjønsamt Omkostningerne skadesløst.
7. Skulde Opsideren ville fraflytte Pladsen, skal han frasige sig Pladsens Brug inden 29de September, i dette Tilfælde kan Eieren tage Pladsens Huser, Gjerder og Jordvei til frit Brug og Benyttelse nestfølgende 14de April.
8. For de nye Huser som opføres paa Pladsen og som skal træde i Stedet for de ældre Huuse paa Pladsen er Huusbonden ikke forpligtet i Tilfælde af at Contracten af hvilkesomhelst Grund ophører at give Huusmanden eller dennes Boe eller Arvinger nogen Godtgjørelse.
9. Fæste paa Pladsen forbrydes i alle de i § 10 i Lov af 24de September 1851 omhandlede Tilfælde.
10. Naar ovennevnte Poster i alle Dele overholdes og efterleves skal fornævnte Christen Torgersen med Kone Ambjør Pedersdatter beholde Pladsen Tomasstuen til Brug og Beboelse paa sin Levetid.
11. Ligeledes er den i citterede Lov § 6 omhandlede Søgnedag bestemt at være Mandagen i hver Uge.
Af dette Document beholder enhver af os et Exemplar, da tvende enslydende ere udstedte.

 

Blegen den 16de April 1856.
T. Blegen.
Christen Torgersen med paaholden Pen.

Til Vitterlighed om Underskriften samt at Contragtens Indhold er Parterne bekjendt:
A. Præsterud.
Ole Christensen