Berget eller Bakken under Harildstad i Nord-Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen: A-00221: Husmannskontrakter Nr. 287: Berget eller Bakken v/Harildstad i Nord-Fron dat. 3.9.1821.
(Midt-Gudbrandsdal Pantebok nr. 1, tinglest 17.12.1852, sak nr. 29)

Huusmandscontract:

Jeg undertegnede Tjøstel Harildstad kjendes og herved vitterliggjør at jeg til Brugelighed overdrager min eiende Huusmandsplads Berget eller Bakken kaldet til Peder Rasmussen med Kone Tore, og det paa Levetid paa følgende Conditioner.

1. Først skal de svare til Harildstad aarlig i Huusleie nemlig 3 Spd 3 Ort 18 sk. Men naar Faderen ved Døden afgaaer 4 Daler 3 Ort 18 sk. Siger fire Speciedaler 3 Ort 18 sk. Som betales i Arbeide, og desuden naar forlanges staar i mit Arbeide, og det for den efternevnte Dagløn, som er 4re Skilling daglig fra 1ste October til 1ste Mai og fra 1ste Mai til 1ste October 8 Skilling og Konen 4 Skilling daglig, men naar hun høier 6 sk. Dagen, Skulmaal eller en Slaat Mæling 16 sk., 1 Slaatdag 12 sk. Og for et forsvarligt Moselæs i Fjeldet 3 sk. Og i Baglien 2 Skilling og saa at sætte sit Mærke i hvert Læs, at det er kjendeligt, samt gjøre sit Arbeide forsvarligt.

2. Skal dem ingen Inderst Hyse eller indtage og intet i Skaugen at hugge eller bruge uden efter min Udvisning ei heller forret eller Gjødselen bortføre, men samme paa denne Plads forbruge, og desuden skal Brugeren være forbunden at efterse og friholde for dem og alle uvedkommende et af mig forbeholdt Støkke nordenfor Bækken tvers over ved en stor Steen imellem tvende Asbe skruler, saavelsom at holde Huse og Gjærder istand. Saavel hjemme som i Hovenget(?) og i Sæteren som alt følger Pladsen saa som før, og forbedre det brugende efter Ejerens Udvisning.

3. Dersom Ejeren eller Brugeren fornærmer Hinanden med Snak eller desuden i nogen Maade bliver misfornøiet med Hinanden, da skal denne Contract opsiges af den der er misfornøiet, og efter et fjerendels Aars Opsigelse Pladsen ryddiggjøres og i Mangel deraf taale Udkastelse, samt at erstatte den og istandholdelsen efter tvende Mends Skjøn, saa og alle de deraf flydende Omkostninger.

4. Naar dem som sagt opfylder ovennævnte Poster, samt holder sig tro og redelig brugende Pladsen med Sætter og Indhegninger saa længe de lever, men skulle de forrette sig mod en eller flere af ovennævnte Paaster, ophører ders Fæste til Pladsen som meldt.
Ovenstaaende Opfyldelse vedtages for os og Kones Vegne, og formaner tvende med os som Vidner at undertegne og bekræfte.


Harildstad den 3die September 1821
T.Harildstad.
Peder Rasmussen med ihol Pen

Som Vidner.
Iver ???
Anne Hansdatter. Begge med iholdt Pen.