Engen under Torgersrud i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 957: Engen v/Torgersrud i Fåberg dat. 14.04.1885

Husmandskontrakt hvorved Ole Torgersrud overlader pladsen Engen under Gaarden Torgersrud til Kristian Olsen,dat. 14 April 1885.

Ifølge bestemmelsen i lov 24 September 1851 § 1 har undertegnede bruger af gaarden Torgersrud i Faaberg oprettet kontrakt med Kristian Olsen angaaende brug og beboelse af pladsen Engen under Gaarden Torgersrud paa følgende Vilkaar:

1.Overlades pladsen Engen under Gaarden Torgersrud til brug og beboelse til Kristian Olsen og kone for en aarlig afgift af kr.24,00- fire og tyve kroner, som skal være betalt inden hvert aars 14de.April, hvilke 24 kroner efter gaardbrugerens forlangende aarlig oparbejdes efter den i 5de part foreskrevne dagløn eller om dette ikke forlanges, da at betale medpenge.

2.Pladsens huse, jordvei og gjærder tilhøre gaarden og skal af husmanden dyrkes og ikke foringes paa eller gjærder, men holdes vedlige. Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres derfra og den samlede gjødsel altid forblive ved pladsen.

3.Husfolkene maa ikke tage inderst til huse eller tillade nogen noget ophold uden vertens tilladelse.

4.Husmanden har ret til at tage brænde og gjærdefang samt til fornøden reparation paa pladsens huse efter udvisning i Gaarden Torgersruds skov, men det bemærkes, at til brænde maa kun tages affald paa marken saalænge saadant forefindes. I gaardens havnehage har husmanden fri havn til de paa pladsen fødte kreatur vaar og høst til og fra almindelig sæterflyttetid, og om fornødigis hele sommeren til en ko, kalv og en gris.

5. Husmanden skal være forpligtet til med den i den siterede lovs 6 omhandlede indskrækning straks efter tilsigelse,at forette hvadsomhelst og hvadslags arbejde han bliver anvist for saadan dagløn nemlig:Fra 14 April til slaataannen begynder 27 øre. I slaataannen 40 øre alt pr. dag eller for at slaa en mæling. I skuraanen 27 øre pr. dag eller 53 øre for at skjære ei maal. Fra den tid skuraannen ophøre til 14 Oktober 27 øre og fra 14 oktober til 14 April 13 øre daglig. Alt arbejde sættes paa Regning i aarets løb og op og afgøres hvert aars 14 April.

6.Saalænge Husmanden holder sig denne kontrakt efterrettelig,besidder han pladsen,men i modsat fald har det pladsens fravigelse til følge, ligesom fæstet forbrydes i alle de i § 10 i lov af 24 September 1851 omhandlende tilfælde.

7.Gaardbrugeren ligesaavel som husmanden skal, naar hvilken som helst af dem ikke finder sig tilfreds med pladsens brug du eller opsige samme inden 24 September aaret forud, naar pladsen skal fraflyttes 14 April. Husmanden, hans kone og bør nere da forbligtet til under udkastelse og uden videre lovmaal og dom af fraflytte og ryddiggjøre den til den i loven bestemte faredag.

8. Husmanden skal have en dag fri i hver uge for at rygte sit eget arbejde. Disse vilkaar vedtager jeg Kristian Olsen i alle dele til opfyldelse og efterlevelse.

Kristian Olsen.

Af dette Dokument beholdes en hver af os et exemplar,da tvende ligelydende ere udstedte.

Torgersrud i Faaberg,14 April 1885
Ole Torgersrud.

Til vitterlighed om underskriften,samt om at kontraktens indhold ere parterne bekjendt.
Simen Mathiasen
C. Torgersrud