Søndre Engum under Kongsli søre i Nord-Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen: A-00221 Husmannskontrakter nr. 257 Søndre Engum under Søndre Kongsli 1846
Midt-Gudbrandsdalen Pantebok 1

No. 38 Huusmannsseddel.

Underskrevne Ole Olsen Kongsli og Lars Pedersen ere  komne i Forening om Huusmandspladsen Søndre Engum under Gaarden Søndre Kongsli:  Jeg Ole Olsen Kongsli fæster Pladsen Søndre Engum til Lars Pedersen og Kone paa begge deres Levetid under den Betingelse af at han deraf svarer aarlig Huusleie:

1.  Svarer han i aarlig Huusleie 6-sex norske Specidaler og 8 Maal at skjære hvert Maal 7 Stænger paa hver Kant og hver Stang 7 Alen lang. 8 Maal Eng at slaa, hver Mæling 16 Stænger paa hver Kant og Stangen som meldt.

2.  Skal han og Konen være pligtige til at arbeide efter Tilsigelse imod saadan Betaling: fra 14 April til Aanden begynder 8 sk. Dagen, i Aanden 12 Skilling og efter Aanden til 14 Octbr. 8 Skilling og fra 14 Octbr. Til 14 April 4 sk. Dagen samme Vinter som Sommer.

3.  Skal han holde Pladsens Huse Jord og Gjærder i forsvarlig Stand saavel hjemme som i Sæteren.

4.  Skaugbrug til Pladsens Vedligeholdelse men ikke tages andetsteds end efter Gaardens Brugers Udvisende og til Brændeveed maa ikke tages andet end tørt og vindfaldent saalænge det findes.-

5.  Maa han ikke paatage sig at huse Inderster eller at paatage sig at føde fremmede Kreature hverken Vinter eller Sommer.

6.  Maa han saaledes opfylde sine Pligter efter denne Kontrakt saa forbliver han at bruge Pladsen paa sin og Kones Levetid men skulde han i nogen Maade forsee sig imod samme eller vise Utroskab er han pligtig at fraflytte Pladsen foruden Dom eller Udsigelse.

Kongsli den 27 April 1846
Ole Kongslie.
Lars Pedersen Engum.

Til Vitterlighed:
Ole Taarud.
Claus Barrusten