Lyshaugen under Harildstad i Nord-Fron 1852

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 295: Lyshaugen v/Harildstad i Nord-Fron dat. 28.12.1852.
(Midt-Gudbrandsdal Pantebok nr. 1, tinglest 21.2.1853, sak nr. 37)

Huusmandscontract:

Jeg undertegnede Tjøstel Paulsen Harildstad kjendes og herved vitterliggjør at jeg til Brugelighed overdrager min eiende Huusmandsplads Lyshaugen kaldet til Ole Larsen for Alder og Levetid, og det paa følgende Conditioner

1. Skal han svare mig aarlig i Huusleie 2- siger to Rigsdaler, som betales i Arbeide, naar og til hvad Tid de til samme bliver tilsagde, saaledes at han nyder for en Vinterdag, som regnes fra 14 October til 14 April 4 Skilling og fra bemeldte 14de April til 14de October 8 Skilling, men naar han slaaer 12 Sk. og desforuden skal han være hørig og lydig som en Huusmand.

2. Skal han ingen Inderste huse eller indtage ei heller Foderet af Pladsen bortføre.

3. Skal han være forbunden at holde Huser og Gjærder vedlige.

4. Intet af Skaugen at hugge eller bruge til Udsalg ei heller Løv at hugge uden efter min Udvisning.

5. Vedgaaer jeg Tjøstel Harildstad at han skal tage sit fornødne Skaugfang og eller der de øvrige mine Huusmænd har forlov, hvor han forhen i hændelig Tid i Sameien har udøvet samme. Naar han som sagt opfylder ovenmeldte Poster, samt holder sig troe og lydig, nyder og bruger han Pladsen saalænge han lever. Hermed deklarerer vi os undertegnede fornøiet i et og alt, og beholder en ligelydende Gjenpart saavelsom formaaer tvende med os at underskrive.- Dette er Sæteren undtagen.

Harildstad den 28 December 1852
Tjøstel Harildstad
Lars Lyshaugen
Ole Larsen.

Til Vitterlighed:
Erich Skoleholder
Ole Johnsen Slædemager.

Da Arbeidet paa denne Plads har været kjøbt og Rydet af hans Fader, saa svares deraf 1 Sk. i Rødningsskat, som Brugeren selv svarer. Ogsaa skal hans Børn have Pladsen efter ham om de bliver forligt om Huusleien


No. 38
Huusmandscontract. Da jeg John Harildstad Dags Dato har afkjøbt Ole Larsen Lyshaugen hans i Øldalen hidtil havende Sæter med paastaaende Huse og inhegnede Engeløkke, saa er det jeg herved vitterliggjør at jeg overlader bemeldte Sæter til Ole Larsen for hans Levetid paa følgende Conditioner
1. Huser og Gjærder paa bemeldte Sæter forbindes han til at holde vedlige og istand
2. Svarer han til mig eller Gaarden nedre Harildstads Eier aarlig inden hvert Aars 14. April 1/2 Spd, er to Ort og Tolv Skilling i Specie
3. Forbindes han til ikke at bortføre fra Sæteren den faldende Gjødsel, ei heller det paa Løkken avlede Foder forbruge andensteds end paa Sæteren eller Pladsen Lyshaugen. Naar han opfylder disse Poster beholder han Sæteren paa Levetid, hvilket herved bekræftes ved Vores Underskrift i Vidners Nærvær paa Harildstad den 10 Marti 1838
John Harildstad
Ole Larsen Lyshaugen med iholdt Pen.

Til Vitterlighed
E.Glømmen,
Iver Halvhuden med iholdt Pen.-