Hisenget under Beretslien nordre i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 791: Hisenget v/Nordre Beretslien i Gausdal dat. 18.03.1862

No. 20 Thinglæst Huusmandsseddel paa Pladsen Hisenget under Gaarden nordre Beretslien, fra John Iversen til Niels Lodversen; dateret i dag, saalydende:
Underskrevne John Iversen, der ved Skjøde af Dags Dato er bleven Eier af Gaarden nordre Beretslien i Gusdals Præstegjeld, bortbygsler herved til Nils Lodversen Beretslien, Pladsen Hisenget beliggende nedenfor samme Gaard, samt forbeholdte sig under Gaarden Beretsliens Bortsalg- til min Fader Iver Tomesen et Agerstøkke nederst paa Gaardens Ager efter opsatte Mærker, samt et Engstøkke søndst og øverst i Engelandet Fagelien efter opgivne Mærker samt Gaardens gamle Kjølsletter indenfor Aasen. Ovennævnte Plads med Tilliggelser, Skov og Havnerettighed, skal tiltrædes af ham den 14de April førstkommende.

I aarlig Afgift erlægger han 2 Spdr., der betales inden hvert Aars 14de April, hvoraf allene Afgift først erlægges 14de April 1863. Efter Huusmandens og Hustrues Levetid, skal en af disses Børn eller Arvinger, være berettiget at nyde og beholde denne Plads til Brug og Beboelse med samme Rettigheder og Forpligtelser som ovenanført. Saafremt samme Efterkommer der da maatte blive i Besiddelse af formeldte Plads finder samme forgodt, skal han have Ret til at separere og skyldsætte Hisenget imod at indbetale til Gaarden Beretsliens Eier: 50-siger femti norske Speciedaler, hvilken Bekostning i dette Tilfælde paahviler Huusmanden selv at betale. Saafremt sidstnævnte Betingelser af Nils Lodversens Arvinger ikke ønskes benyttede, saa skal Pladsen efter deres Levetid igjen tilfalde Gaarden, uden nogen Erstatning for de paa samme udførte Forbedringer.
Thingstedet Nørstevold, den 18de Marti 1862.
John Iversen.

Til Vitterlighed:
H. Andersen.
Hans Hjelmstad.