Vedumsengen under Vedum i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter (nr. 720) Pantebok nr 17 Sør-Gudbrandsdal Tinglest 04.12.1856 Vedumsengen under Vedum i Fåberg 1855


No 40 Tinglæst HuusmandsKontract

Huusmandskontract udstedt af S. Vedum for Huusmand Johan Christensen paa Pladsen Engen under Gaarden Vedum, dat 24 Octbr. 1855 saal.
Huusmandskontract for Huusmanden Johan Christensen paa Pladsen Engen under Gaarden Vedum i Faaberg; den er indhegnet indunder et Hegn og ligger samlet. – Ifølge Bestemmelse i
§ 1 i Lov af 24 September 1851 har undertegnede Eier af Gaarden Vedum i Faabergs Præstegjeld oprettet Kontract med Johan Christenssen angaaende Brug og Beboelse af Pladsen Engen paa følgende Vilkaar:  1. Den aarlige Afgift af Pladsen skal være betalt inden 14de April med 4 Spd, skriver fire Speciedaler i de første 5 – fem – Aar og siden skal han svare 6 Spd, sex Speciedaler hvert Aar.  2. Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huse eller Jordvei.  Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres derfra , og den samlede Gjødsel altid forblive ved Pladsen.  3. Huusfolkene maa ikke give eller tillade nogen Ophold i Huset uden Eierens Villie.  4. Til Brænde, Bygge- og Gjerdefang til Fornødenhed for Pladsen tillades at tages i Gaardens Skovstykke paa Kjølen, men ingen Fald  at tage noget i Gaardens Hjemhage.
5. Løvskov til Løvhugst tillades Dem at tage opigjennom Oladalen ovenfor den saakaldte Indlægningsbakke-Vei.  Havn til sine smaa Kreature nyder de i Gaardens Hjemhage Vaar og Høst medens Gaardens Kreature ere hjemme fra Sæteren og Huusmanden pligter at skaffe en Gjæter 4de hver Dag Vaar og Høst medens Kreaturene havnes hjemme; dagHavn til 1 Kalv og 1 Gris om saa haves.  6. Huusmanden skal være forpligtet til med den i §6 i den citerede Lov omhandlede Indskrænkning i egen Person strax efter Tilsigelse at forrette hvorsomhelst hvad arbeide han eller de blive anviste imod 8 s. – otte Skilling for hver Dag fra 14de April til 14de October;  12 s. tolv Skilling for hver mæling at slaa, 16 s. sexten Skilling for hvert Maal at skjære, 4 s. fire Skilling hver Dag fra 14de October til 14de April, dog skal han være pligtig til at skaffe et Fruentimmer som er arbeidsdygtig naar forlanges mod en Dagløn af 4 er fire Skilling for hver Dag; selv skal han hvis han benyttes til Tømring eller Snedkring som er anseet for større Arbeide skal han nyde en Dagløn av 12 – tolv-  Skilling pr Dag uanset enten det er Vinter eller Sommer, men ei for Reparationer af Gaardsredskaber eller andre Smaareparationsarbeider, som kan tilfalde, skal ikke henregnes under denne Dagløn.  7. En Fridag nyder han i hver Uge men naar Huusbonden lader Huusmanden nyde mere Frihed paa en Tid saa at Huusmanden ogsaa Arbeider i Huusbondens Arbeide stændigt i lengere Tid igjen, som kan skee ved overenskomst.  8. Forresten henviser denne Kontract til Huusmands lovens Bestemmelser af 24 Septbr 1851 som i denne Kontract ei ere berørte til at gjelde i sin Heelhed.  Dette Fæste skal være Livsvarigt hvis det ei forbrydes.
Vedum den 24 October 1855.
Huusbonde:  S. Vedum
Huusmand :  Johan Christensen

 

Vitterlighedsvidner:
Johannes Olsen Hundsjol Engen
Andnas Engebrigtsen Vedum begge med ført Pen.

Af denne Kontract beholder begge Parter et ligelydende Exemplar hver.