Gudbrandhaugen under Fougner i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 819: Gudbrandhaugen v/Fougner i Gausdal dat. 21.4.1865
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 19, tinglest 2.5.1866)

No 23 Thinglæst Huusmandscontract

fra Chr. T. Fougner til Hans Nielsen paa Pladsen Gulbrandhougen under Fougner, dat. 21de April 1865, saal:
Huusmandscontract.
Vi Undertegnede jeg Chr. T. Fougner og Hans Nielsen Stensletten har gjort følgende Forening og gjensidig Contract om Huusmandspladsen Gulbrandshougen paa følgende Vilkaar: Bemeldte Plads som er Gaarden Fougners Eiendom med Huuser og Jord er af mig Chr, Fougner bortsat til Hans Nielsen Stensletten til Brug, Beboelse og Benyttelse, som følger:

1. Hans Nielsen forbinder sig til at svare i aarlig Huusleie 8 Spd. er (:otte Speciedaler) til hvert aars 14de April.

2. Forbinder han sig til at holde Pladsens Huser og Gjærder i forsvarlig Stand, ligesom dyrke dens Jordvei forsvarlig, samt Gjødselen paa Pladsen ikke at formindske eller bortføre.

3. Til Husreparation og Gjærdefang erholder Hans Nielsen det fornødene i Gaarden Fougners Skov, dog kun efter Anvisning, ligsom af Toppe og vindfælte Træer det nødvendige Brænde; vil han have Tømmer til Husenes Vedligeholdelse eller Gjærdefang til Gjærders Vedligeholdelse maa derom nye og nærmere Tilladelse erhverves for Gaarden Fougners Bruger.

4. Naar Hans Nielsen og Kone Ane Johansdatter, viser sig ærlige, retskafen førige og lydige, mod Husbond, mod Moder og de som ere i disses Sted, og opfylder ovenbeskrevne Betingelser, skal de nyde , bruge og beholde Pladsen Gulbrandhougen i Hans Nielsens oh kone Ane Johansdatters Levetid.

5. Forbinder jeg mig til, at møde paa Gaarden med et Qvindfolk naar og hvilken Tid vi tilsiges for at forrette hvad slags Arbeide vi til Gaardens Drivt anvises mod derfor at faa Dagløn efter den i Bygden gangbare Huusmandstaxt; dog tillades Hans Nielsen at være hjemme 1, er en Dag i Ugen hele Aret igjennem for at besørge egen Anliggender.

6. Skulde derimod mod Formodning Hans Nielsen og Kone vise sig ulydige, modsætsige eller ufordragelige mod Huusbond, Matmoder eller i disses Sted: da skal Pladsen Gulbrandhougen uden Opsigelse være forfalden til Ryddiggjørelse, ligesom den maa befindes i forsvarlig Stand, som den er modtaget, i modsat Fald tilpligtes Hans Nielsen at erstatte den Pladsen i hans Brugstid tilførede Skade efter uvillige Mænds Skjøn.br> 7. saafremt som den længstlevende af Hans Nielsen og Kone Ane Johansdatter ved Døden er afgaaet, tilfalder Pladsen Gaarden Fougners Bruger til Raadighed.
Dette til Bekræftelse under vore Hænders Underskrivt i 2de Vitterlighedsvidners Overvær.
Fougner den 21de April 1865
Chr. T. Fougner
Hans N. Stensletten

Til Vitterlighed:
Niels Hansen
Christian Arnesen