Jorud under Skinstakrud i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 829: Jorud v/Skinstakrud i Fåberg dat. 30.12.1867
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 19, tinglest 27.1.1868)

No. 9 Thinglæst Huusmandsseddel

Fra C. Bjørnsgaard til Amund Johnsen paa Pladsen Jorud, Dateret 30de December 1867
Contract: C.B. Bjørnsgaard og Amund Johnsen oprettet følgende Contract, efter indgaaet Commissionsforlig af 3die d. M. – i følge hvilke C.B.Bjørnsgaard d. Ældre, efter Fuldmagt af min søn, af angaaende Pladsen nedre Jorud under Gaarden Skinstadrud til Amund Johnsen og hans Kone om bliver Enke, overlader Pladsen paa følgende Vilkaar:

1. Leietageren betaler aarlig Afgift til Gaarden Skinstadrud 16 er sexten Specier i 2 Terminer saaledes: hvert Aars Mikkelsdag 29. September 8 er otte Specier og hvert Aars Nytaar 8 er otte Specier. Er ikke den hele aarlige Afgift indbetalt hvert Aars 14.Februar eller betryggende Selkation skaffet for Restbeløpet anser vi deenne Contract for hævet og magtesløs og for Leietageren at ryddiggjøre Pladsen til førstkommende 14de April uden foregaaende Lovmaal og Dom.

2. Pladsen skal dyrkes vel og forsvarlig vedligeholdes Gjærder og Jordvei. Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres og den samlede Gjødsel forblive paa Pladsen. Leietageren maa ikke tillade nogen Ophold i Husene uden Husbondens Villie.

3. Et Skovstykke ar anvist til Pladsens nødvendige Vedfangst og Vedligeholdelse af Huse og Gjærder – beliggende ved venstre Side af Skauge Sæterløkke paa Storsveen og begrændser i Vest af en Hovedlinie fra Halvorstein i Sæterveien i Nord til Bronnlaugs Skov og i Syd til Johnshaugens Skovstykke. Af dette Skovstykke skal til en hver Tid først opsamles nedfaldne Grene og Top til Brændsel og ingen Træer syres(?) eller nedhugges andre Træer med de mindst smukke og mest krogede. Intet som helst salg af Skovstykket tillades. Grundeieren kan hvert 2 eller 3dje aar, tilkalde 2de uvillige Mænd for at paase Pladsens Huse, Gjærder og Skovstykke befindes i kontractmessig Stand og de Mangler bemældte Mænd befinder, skal Leietageren inden aar og Dag istandsætte og af samme Mænd eftersees om istandsat.

Jeg Amund Johnsen vedtager som Forpagter i enhver henseende ovenstaaende Vilkaar.
At den af os egenhændige i hostegnede Vitterlighedsvidners Overvær underskreven originale Kontract , der forbliver i C.B.Bjørnsgaards Værge og en Vidnessagt Afskrift meddelt mig Amund Johnsen.

Skinstadrud 30de December 1867.
Amund Johnsen
C.B.Bjørnsgaard senior udstætdte Kontracten.

Til Vitterlighed
Christen Tostensen
Rasmus Johnsenhaugen med iholt Pen.