Vårsæterløkken under Kalstad i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: A-00221: Husmannskontrakter Nr. 755: Vårsæterløkken v/Kalstad i Gausdal dat. 26.9.1831
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 18, tinglest 8.12.1858)

No 16 Thinglæst Husmandsseddel


Husmandsseddel fra Simen Kraabøl til Jacob Svendsen paa Pladsen Vaarsæterløkken, dat. 26de Sept. 1831, saaly:

Gjenpart: Undertegnede Simen Torgersen Kraabøl overlader herved til Jacob Svendsen og Kone Berit Torgersdatter et lidet Eng Vaarsæterløkken kaldet med dens Udrustning (?) som følger, til Brug og benyttelse for deres Levetid.

1. Tillægges ovennævnte Løkke til den bliver omtrent 4 Mælinger og tillige at indhegne et Støkke længere op i Lien omtrent 1 Mælings Vidde,

2. Paa ovennævnte Areal Jord tillades ham at opføre de nødvendige Huse, da jeg skal være behjelpelig med en Arbeidskarl medens Arbeidet paa Stuen varer; ligeledes at kjøre de nødvendige Materialer til Husenes Istandsættelse.

3. For ovennævnte Støkke betaler han i Husleie 4, skriver fire Speciedaler, dog skal han det første Aar betale 3 Spd; bemeldte Husleie oparbeides til hvert Aars 14de April.

4. Fri Havning til sine paa Pladsen hørende Kreature i Baglien, ligesom og det fornødne Brænde tages af Vindfald og Trær, som ikke ere tjenlige til Tømmer. Saa og de fornødne Materialer til Huses og Gjærders Vedligeholdelse tages i den Gaarden tilhørende Skov.

5. Opfører sig eller tro hørig og lydig naarsomhelst de blive paakaldte og forretter mit Arbeide mod alminnelig Dagløn og Kost, men skulle de mod Formodning ikke opfylde Ovenstaaende eller begaa Laster, der kan være skadlig for god Orden, da skal denne Fæsteseddel være uden Kraft og dem til ingen Nytte, men efter Udsigelse være pligtige til at vige fra Pladsen.

6. Skulle nogen af deres Børn skikke saaledes at han kunde være værdig til at besidde Pladsen, da skal han betale 1, er en, Speciedaler i Husleie, men i øvrigt skal de forholde sig som ovennævnt.


I følge Forordningen af 2de Juni 1792 udsteder jeg ikke alene under min Bekræftning Brugsseddel, men og af forbemeldte min Husmand modtaget en Ligelydende Gjenpart hvorpaa han har reservert sig at holde dette Document i alle Clausuler og Puncte efterrettelig.
Nedre Kraabøl den 26de September 1831.
Simen Kraabøl
 
Til Vitterlighed. Efter senere Overenskomst skal de have Frihed til at holde en Hjemko om Sommeren, en Kalv og en Gris.
Simen Kraabøl. Datum ut supra
 
Til Vitterlighed:
Ole Syversen Kraabøl
B. Seielstad.
 
Jeg forpligter mig til i alle Dele at halde dette Document efterrettelig, som og skal gjælde for min Kone.
Datum ut supra.
Jacob Svendsen