Stubrud nordre under Megrunden i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221, nr. 775 Nordre Stubrud under Megrunden 24.9.1860
Sør-Gudbrandsdal Pantebok 18 Tinglest  18 februar 1861

No 5 Tinglæst Huusmandskontrakt.

Fra O. P. Megrunden til Anders Amundsen Strand paa Pladsen nordre Stubrud under Megrunden, dateret 24de September 1860, saal:  Huusmandskontrakt.
Jeg Ole Pedersen Megrunden tilstaar og erkjender herved at have bortforpagtet Pladsen nordre Stubrud ,til Anders Amundsen Strand paa efternevnte bestemmelse:

1. Skald benævnte nordre Stubrud, med en sædvanlig Brugsret tilhøre Anders Strand, og er berettiget til at besidde samme, som Huusmand, med sin familie, i sin og Hans Børns Levetid, imod at der erlegges en aarlig Afgift til mig eller Hvem som maate være Eier af Megrunden.

2. Afgiften udredes i Arbeide, med en Uge om Vaaren som forrettet i Mai maaned efter  Værtens forlangende, tillige tolv dage eller ti Mælinger at slaae i Slaateonden, samt en Uge om Høsten som forrettes imellom 20de September og 14 October, og alt Arbeide udføres ved en duelig Arbeider, og bør være tilsagt tre dage forud.

3. Huusmanden nyder alle fornødne Rettigheder til Pladsens brug og nytter i Gaardens Skove og Udstræktning efter Udviisning og alt maa skee paa en sømmelig og sparsommelig Maade og benyttes efter Jordens Størelse.

4. Huusmanden er berettiget til at afhænde sin Brugsret til hvilken somhelst mod at den Titrædende fremskaffer Atæster for en sædelig Vandel og opførsel og Huusleien opstiger til det dobbelte. I tilfælde at denne Contragt ei bliver rigtig udført efter dens inhold er Brugsretten forbrudt foruden Erstatning for summen. At ovenstaaende Contragt er rigtig opført efter vor overenskomst, bekræftes under vor egenhændige Underskrift og tvende Vidners overvær.

Megrunden den 24. September 1860

Som udsteder
O.P. Megrunden

Som modtager
Anders Amundsen Strand.

Til Vitterlighed:
Amund Andersen Stubrud
Ole Myhrhougen eller Stubrud,
begge med paaholden Pen.