Sandvold nedre under Kalstad i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihuagen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 817: Nedre Sandvold v/Kalstad i Gausdal dat. 10.10.1865
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 19, tinglest 23.11.1865)

No 14 Thinglæst Huusmandsseddel

Næste Dag, den 24de November continuerede Høstthinget for Gausdal paa samme Sted som igaar, under Betjening af Sorenskriveren og anordnet Lagrette.
Hvorda! Følgende Documenter bleve publicerede: Mellem Niels Kalstad og Flere angaaende Brugen af en under Førstnævntes Gaard beliggende Plads, nedre Sandvold, dat : 10de October D.A.: saal:
Huusmandssedel. Underskriver Nils Kalstad tilstaar herved at have overladt til Christian Engebretsen og Anne Larsdatter til Brug og Beboelse Pladsen nedre Sandvold paa følgende Vilkaar:

1. Saaledes at den forhenværende Bruger af Pladsen, Lars Andersen og hans Kone nyder frit Rum i Husene, mod at han forskaffer sig selv den fornødene Brænde til sig selv og Kone.

2. Den aarlige Afgift skal være 1 Spd 2 O – 12Sk – en Spd to ort og 12 skilling – som oparbeides til 14de October efter den for almindelig Huusmandstaxt og Tilsigelse. Forresten maa Lars svare 1 Spd- en Specier – som for saalenge som Rummet i Huuset benyttes af ham og Kone.

3. Til Brænde maa a:bare tage Kvist og Stubber som maatte forefindes i nedre Lien, og siden efter under samme Betingelse i øvre Lien.

4. Huusfolkene maa ikke udenfor de i Huusemandslovens § 8 nævnte Tilfælder give nogen Tilholdelsted paa Pladsen uden Eierens samtykke.

5. Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huser eller Jordvei. Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres derfra og den samlede Gjødsel alltid forblive paa Pladsen.

6. Christian og Ane Sandvold tilkommer Havnegang i nedre Lien saalenge Vaar og Høst som Huusfolkene i øvre Sandvold nyder den.

7. Denne Kontract gjelder saalænge indtil en af Parterne opsiger den, som sker i tvende Vidners Nærværelse, og saadanOpsigelse maa skee inden December Maaneds Udgang, og efter saadan Opsigelse som ovenfor er meldt forpligter vi som Huusfolk os at fravige og ryddiggjøre til 14de April næstefter. Disse Vilkaar vedtager vi Undertegnede til Opfyldelse og efterlevelse.

Kalstad den 10de October 1865
N.B.: Lars Amundsen forbeholder sig Ret til Pladsn saasnart Christian og Ane ikke vil bruge Pladsen lengere.

Datum ut.
Lars A. Sandvold m.f.p.
Nils Kalstad
Christian C. Sandvold, for sig og sin Moders vegne, m.f. P.


Til Vitterlighed:
Simen N. Kalstad
Torger Kjennerud m.f.p.