Nysveen under Søndre Bleken i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221, Husmannskontrakter nr. 837 Nysveen under Søndre Bleken i Fåberg 1869
Sør-Gudbrandsdal pantebok 19 Tinglest 18.11.1869

No. 1, Thinglæst Husmandskontrakt.

Aar 1869 den 18de November afholdtes det almindelige Høstsage – og Skattething for Faabergs Thinglag paa Thingstedet Gaarden Lunde i Faaberg. Hvor da. Følgende Documenter bleve publicerede:

Husmandskontract fra T. Blegen til Engebret Christensen og Kone paa Pladsen Nysveen under Gaarden Sønndre Blegen, datert 14de April 1869, Saalydende:

Forpagtningskontract.
Undertegnede Eier af Gaarden Søndre Blegen tilstaar herved og vitterliggjør at have overladt Pladsen Nysveen til Engebret Cristensen og nuværende Hustru Kari Olsdatter til Brug og Beboelse paa følgende Betingelser:

1. Pladsen Nysveen  med Huser, Gjerder og Jordvei er søndre Blegenns sande Eiendom, overdrages herved til ovenævnte Forpagtere der er forpligtet til at dyrke dens Joord goodt og ikke forringe dens Huser, Gjerder eller Jordvei. Afgrøden maa ikke fortføres derfra og den samlede Gjødsel altid forblive paa Pladsen.

2. Forbydes dem at indtage Inderste eller lade Nogen faa opholde sig paa Pladsen uden Eierens Samtykke.

3. Til Gjerders Vedlikeholdelse gives det Ret at tage det fornødne i Gaardens Hjemhage nedenfor Fuglemyren og til Huses Istandsættelse det Nødvendige efter Gaardbrugerens Udvisning, samt gives dem Frihed til at tage Kvist og Top som ligger paa Marken i Hjemhagen og det øvrige til fornøden Brændeved i det til Gaarden tildelte Skovstykke i Bagsætermarken. Alt Annvirke af Skoven forbydes saasom Bark og Andet, samt Løvhugst og Beskadigelse af Træer.

4. For de paa Pladsen forede Kreaturer gives Frihed til Havn i Hagenn Vaar og Høst til og fra almindelig Sæterflyttetid, samt Havneret til en Kalv undertiden.

5. Herimod er ovennævnte Opsiddre pligtig at betale til Gaardens Bruger, hvert Aars 14de April 1-sexten-Speciedaler.

6. Saalenge ovenævnte og efter dette Forlig Brugsbrettigede aarlig og til bestemt Tid betaler denne Afgift og i andre Dele mot disse Poster forholder sig ærlig skal den beholde Pladsen paa sin Levetid, men imodssat Fald er deres Brugsret forbrudt og skal Pladsen frafyttes og skadesløs overdrages Gaardbrgeren næste Faredag uden Lovmaal og Dom. I det vi Undertegnede ere saalede forenede have vi formaaet Tvende at underskrive med som Vidner.

Blegen den 14de April 1869
T.Blegen.
Engebret Kristensen  med iholden Pen

Som Vidner:
H. Blegen.
A. Prestrud